Hoppa till innehåll

Genom tillsyn eftersträvas en balans mellan en rimlig prissättning och en förbättring av leveranssäkerheten

4.11.2020 9.00 | Publicerad på svenska 6.11.2020 kl. 15.58
Pressmeddelande

Energimyndighetens utredning om tillsynen av prissättningen och leveranssäkerheten i eldistributionsnätsverksamheten har färdigställts. Utredningen har utarbetats på begäran av arbets- och näringsministeriet som bakgrund till lagberedningsprojektet om ändring av elmarknadslagen.

Energimyndigheten ändrade tillsynsmetoderna för den tillsynsperiod som inleddes 2016 utifrån den nya elmarknadslagen från 2013. Förutom rimlighet i prissättningen lyfte myndigheten som ett mer centralt mål än tidigare fram att förbättra leveranssäkerheten i eldistributionen i enlighet med lagstiftningens krav på leveranssäkerhet. Genom ändringar i tillsynsmetoderna säkerställdes möjligheten för alla innehavare av eldistributionsnät att investera och utveckla sina nät i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Leveranssäkerheten i eldistributionsnäten har förbättrats avsevärt i Finland under de senaste åren och samtidigt har överföringspriserna i Europa hållits på en rimlig nivå. Om tillsynsmetoderna inte hade ändrats, kunde flera innehavare av eldistributionsnät under 2016–2019 inte genomföra investeringar i leveranssäkerhet enligt den tidtabell som lagstiftningen förutsätter.

Höjningen av överföringspriserna har varit en beklaglig men nödvändig följd av förbättringarna i leveranssäkerheten. Hushållens skattefria och inflationskorrigerade överföringspriser har stigit med cirka 30 procent mellan 2010 och 2019. I fjol var det överföringspris som det finländska hushållet betalade något högre än det europeiska genomsnittet. I samband med beredningen av elmarknadslagen 2013 bedömde Energimyndigheten att en förbättring av leveranssäkerheten under övergångsperioden leder till prishöjningar på 0–40 procent beroende på bolaget, dess verksamhetsmiljö och nätets skick. Dessutom bedömde myndigheten att ett eventuellt underskott i ersättningsinvesteringarna kan öka detta behov av höjningar ytterligare för en del nätbolag.

Den framförda kritiken beaktar inte tillsynen som helhet

Energimyndighetens tillsynsmetoder har under de senaste veckorna synligt kritiserats i offentligheten och alternativa metoder har också presenterats offentligt. Många av de framförda påståendena ger dock inte rätt bild av tillsynen i sin helhet. De föreslagna alternativen skulle i regel inte heller fungera ändamålsenligt, utan på lång sikt kan deras styrande effekter leda till att överföringspriserna stiger, leveranssäkerheten försämras eller nätbolagens verksamhetsförutsättningar äventyras. Konsekvenserna skulle alltså på ett eller annat sätt strida mot kundernas intressen. Man går till väsentliga delar igenom den framförda kritiken och Energimyndighetens kommentarer i myndighetens utredning.

Tillsynsmetoderna har utvecklats öppet och transparent genom över 20 års omfattande myndighetsarbete, ändringar i lagstiftningen, utveckling av rättspraxis och regleringsteorier samt talrika expertutredningar och hörande av intressentgrupper. Energimyndigheten beredde också de nuvarande tillsynsmetoderna och de ändringar som gjorts i dem på ett öppet och transparent sätt, och glömde inte kunderna i beredningen, eftersom förbättringen av leveranssäkerheten fick sin början uttryckligen på kundernas krav och tjänar deras intressen. När regleringen och verksamhetsmiljön förändras finns det också utvecklingsbehov i tillsynsmetoderna och anledning till saklig kritik.

Elmarknadslagen förnyas

Regeringen kommer inom kort att överlämna en proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen. Ett centralt mål med lagförslaget är att ge Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Enligt Energimyndighetens bedömning kommer de lagändringar som ingår i propositionsutkastet att göra det möjligt att till behövliga delar ändra metoderna.

Den förbättrade leveranssäkerheten inom eldistributionen har redan fått fart med de nuvarande tillsynsmetodernas styrande effekter. Å andra sidan håller tidsfristen för målen för leveranssäkerheten på att förlängas och investeringarnas kostnadseffektivitet förbättras, varvid intäktsunderlaget och avkastningsgraden inte längre helt motsvarar det framtida behovet.

Utifrån förändringar i regleringen och verksamhetsmiljön samt utifrån utredningen bedömde Energimyndigheten att de viktigaste utvecklingspunkterna för tillsynsmetoderna för att uppnå en riktig balans i tillsynen som motsvarar den framtida situationen är:

  • Uppdatering av enhetspriserna i intäktsunderlaget. Syftet med detta är att beakta den väsentliga minskningen av investeringskostnaderna som skett sedan 2016 samt att göra det möjligt att bedöma investeringarnas kostnadseffektivitet;
  • Fastställande av nivån på en rimlig avkastningsgrad (WACC-%). Syftet med detta är att beakta den förlängda tidtabellen för uppfyllandet av kraven på leveranssäkerhet och att den riskfria räntan tillräckligt snabbt ska återspegla förändringarna i marknadsräntorna samt de erfarenheter som myndigheten under de senaste åren har fått av tillsynen och dess resultat; samt
  • Behov av incitament för leveranssäkerhet. Syftet med detta är att beakta om det i fortsättningen finns behov av ett incitament för leveranssäkerhet när tidtabellen för målen för leveranssäkerheten blir längre.


I praktiken skulle alla ovannämnda utvecklingspunkter för metoderna minska eldistributionsnätsinnehavarnas avkastning. En uppdatering av enhetspriserna skulle minska intäktsunderlaget och en uppdatering av en rimlig avkastningsgrad skulle sänka avkastningsprocenten. Slopandet av incitament för leveranssäkerheten skulle sänka intäkterna för vissa bolag. Om alla dessa metodändringar genomförs planenligt skulle de gynna 3,6 miljoner kunder i distributionsnäten och även möjliggöra att innehavarna av eldistributionsnät även i fortsättningen kan modernisera distributionsnäten i enlighet med samhällets krav. 

Efter att ändringarna i elmarknadslagen trätt i kraft har Energimyndigheten i enlighet med sin lagstadgade uppgift möjlighet att noggrannare bedöma och till behövliga delar uppdatera tillsynsmetoderna så att de motsvarar eldistributionsnätsinnehavarnas nya regleringsmiljö. Ändringarna skulle träda i kraft redan under den nuvarande tillsynsperioden 2020–2023, sannolikt från början av 2022, om ändringarna i elmarknadslagen framskrider snabbt inom kort.

Mer information 

  • Överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011
  • Direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023
  • Ledande sakkunnig Tiina Karppinen, tfn 029 5050 035

(e-postadresser i formen [email protected])

Utredning om tillsynen över verksamheten för eldistributionsnät (på finska)

Som precisering till utredningen: I figurerna 17 och 18 är det fråga om ett index där startnivå 100 beskriver situationen 1.1.2010.
 

El- och naturgasnäten Nyhet