Finlands naturgasmarknad

I Finland finns inga naturgasreserver och därför har landet heller ingen egen produktion av naturgas. Flytande naturgas (LNG) importeras till Finland via fartygstransport. Biogas som produceras i Finland matas in i naturgasnätet i relativt små mängder.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar i dagsläget Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Naturgas säljs även till mindre användningsobjekt genom det lokala distributionsnätet. Minutförsäljningen och den lokala distributionen av naturgas sköts oftast av ett energibolag som är verksamt i regionen eller av ett separat lokalt distributionsbolag för naturgas. Av hela försäljningsvolymen för naturgas utgör den andel som minutförsäljarna av naturgas står för cirka sju procent. Merparten av gasen går direkt till storförbrukarna. Naturgas finns tillgänglig på cirka 40 orter i Finland.

Just nu har naturgasmarknaden i Finland inte öppnats, men från och med början av 2018 gäller en ny naturgasmarknadslag som öppnar naturgasmarknaderna för konkurrens från och med början av 2020. Lagen förutsätter även att Gasum Oy, som i dagsläget är ett monopolbolag, delas upp i bolag med olika ägarunderlag som kommer att handha överföringen och försäljningen. När importen avregleras kommer även minutmarknaden att öppnas för konkurrens. Då har små förbrukare med fjärravlästa gasmätare möjlighet att byta gasleverantör. 

Gasledningen Balticconector som ska koppla ihop Finland och Estland är under uppbyggnad och förväntas bli klart i slutet av 2019. Via ledningen kan finländska gasanvändare köpa gas från Baltikum samt flytande gas från naturgasterminalen i Klaipeda. Dessutom skapar det stora gaslagret i Lettland nya möjligheter för finländska gaskonsumenter.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2024
Energimyndigheten skaffar inte effektreservkapacitet för perioden 1.11.2024–31.10.2025

Enligt Energimyndighetens beslut finns det inget behov av att skaffa en effektreserv för den kommande perioden 2024–2025. Enligt utredningen som ligger till grund för beslutet kommer den av statsrådet fastställda målnivån för leveranssäkerheten för el inte att överskridas.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
HFD:s beslut: Korssubvention strider mot särredovisningsbestämmelserna även i företagsarrangemang

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut av den 28 mars 2024 upphäver i enlighet med Energimyndighetens yrkande marknadsdomstolens beslut om åtskillnad av Gasum Oy:s affärsverksamheter och förbudet mot korssubventionering. Det beslut Energimyndigheten fattat sätts i kraft och den påföljdsavgift som myndigheten kräver återförsänds till marknadsdomstolen för ny behandling. 

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2024
Energimyndigheten skaffar inte effektreservkapacitet för perioden 1.11.2024–31.10.2025

Enligt Energimyndighetens beslut finns det inget behov av att skaffa en effektreserv för den kommande perioden 2024–2025. Enligt utredningen som ligger till grund för beslutet kommer den av statsrådet fastställda målnivån för leveranssäkerheten för el inte att överskridas.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2024 11.4.2024
Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
HFD:s beslut: Korssubvention strider mot särredovisningsbestämmelserna även i företagsarrangemang

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut av den 28 mars 2024 upphäver i enlighet med Energimyndighetens yrkande marknadsdomstolens beslut om åtskillnad av Gasum Oy:s affärsverksamheter och förbudet mot korssubventionering. Det beslut Energimyndigheten fattat sätts i kraft och den påföljdsavgift som myndigheten kräver återförsänds till marknadsdomstolen för ny behandling. 

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 28.3.2024