Finlands naturgasmarknad

Största delen av den naturgas som används i Finland importeras just nu från Ryssland. I Finland finns inga naturgasreserver och därför har landet heller ingen egen produktion av naturgas. Flytande naturgas (LNG) importeras till Finland via fartygstransport. Biogas som produceras i Finland matas in i naturgasnätet i relativt små mängder.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar i dagsläget Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Naturgas säljs även till mindre användningsobjekt genom det lokala distributionsnätet. Minutförsäljningen och den lokala distributionen av naturgas sköts oftast av ett energibolag som är verksamt i regionen eller av ett separat lokalt distributionsbolag för naturgas. Av hela försäljningsvolymen för naturgas utgör den andel som minutförsäljarna av naturgas står för cirka sju procent. Merparten av gasen går direkt till storförbrukarna. Naturgas finns tillgänglig på cirka 40 orter i Finland.

Just nu har naturgasmarknaden i Finland inte öppnats, men från och med början av 2018 gäller en ny naturgasmarknadslag som öppnar naturgasmarknaderna för konkurrens från och med början av 2020. Lagen förutsätter även att Gasum Oy, som i dagsläget är ett monopolbolag, delas upp i bolag med olika ägarunderlag som kommer att handha överföringen och försäljningen. När importen avregleras kommer även minutmarknaden att öppnas för konkurrens. Då har små förbrukare med fjärravlästa gasmätare möjlighet att byta gasleverantör. 

Gasledningen Balticconector som ska koppla ihop Finland och Estland är under uppbyggnad och förväntas bli klart i slutet av 2019. Via ledningen kan finländska gasanvändare köpa gas från Baltikum samt flytande gas från naturgasterminalen i Klaipeda. Dessutom skapar det stora gaslagret i Lettland nya möjligheter för finländska gaskonsumenter.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Anbudsförfarandet minskade stödanbuden för trafikinfrastrukturen

Åren 2018–2021 genomförde Energimyndigheten ett anbudsförfarande för stödprogram som främjar investeringar i laddnings- och tankstationer för el- och gasbilar. Anbudsomgångarna ordnades fyra gånger. I anbudsförfarandet konkurrerade tankstationer för biogas samt laddningsstationer för fordon och kollektivtrafik om stödet i sina egna teknologigrupper. Anbudsförfarandet omfattade 17 miljoner euro, varav 14,5 miljoner euro beviljades.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten har fastställt ändringarna i tillsynsmetoderna för eldistribution

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och Energimyndigheten började uppdatera tillsynsmetoderna för eldistribution baserat på dem. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Myndigheten har nu fastställt hur tillsynsmetoderna för eldistribution ska ändras för enhetspriser, rimlig avkastningsgrad och incitament för leveranssäkerhet från och med den 1 januari 2022.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Anbudsförfarandet minskade stödanbuden för trafikinfrastrukturen

Åren 2018–2021 genomförde Energimyndigheten ett anbudsförfarande för stödprogram som främjar investeringar i laddnings- och tankstationer för el- och gasbilar. Anbudsomgångarna ordnades fyra gånger. I anbudsförfarandet konkurrerade tankstationer för biogas samt laddningsstationer för fordon och kollektivtrafik om stödet i sina egna teknologigrupper. Anbudsförfarandet omfattade 17 miljoner euro, varav 14,5 miljoner euro beviljades.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 6.10.2021
Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Energimyndigheten har fastställt ändringarna i tillsynsmetoderna för eldistribution

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och Energimyndigheten började uppdatera tillsynsmetoderna för eldistribution baserat på dem. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Myndigheten har nu fastställt hur tillsynsmetoderna för eldistribution ska ändras för enhetspriser, rimlig avkastningsgrad och incitament för leveranssäkerhet från och med den 1 januari 2022.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 4.10.2021