Finlands naturgasmarknad

Största delen av den naturgas som används i Finland importeras just nu från Ryssland. I Finland finns inga naturgasreserver och därför har landet heller ingen egen produktion av naturgas. Flytande naturgas (LNG) importeras till Finland via fartygstransport. Biogas som produceras i Finland matas in i naturgasnätet i relativt små mängder.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar i dagsläget Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Naturgas säljs även till mindre användningsobjekt genom det lokala distributionsnätet. Minutförsäljningen och den lokala distributionen av naturgas sköts oftast av ett energibolag som är verksamt i regionen eller av ett separat lokalt distributionsbolag för naturgas. Av hela försäljningsvolymen för naturgas utgör den andel som minutförsäljarna av naturgas står för cirka sju procent. Merparten av gasen går direkt till storförbrukarna. Naturgas finns tillgänglig på cirka 40 orter i Finland.

Just nu har naturgasmarknaden i Finland inte öppnats, men från och med början av 2018 gäller en ny naturgasmarknadslag som öppnar naturgasmarknaderna för konkurrens från och med början av 2020. Lagen förutsätter även att Gasum Oy, som i dagsläget är ett monopolbolag, delas upp i bolag med olika ägarunderlag som kommer att handha överföringen och försäljningen. När importen avregleras kommer även minutmarknaden att öppnas för konkurrens. Då har små förbrukare med fjärravlästa gasmätare möjlighet att byta gasleverantör. 

Gasledningen Balticconector som ska koppla ihop Finland och Estland är under uppbyggnad och förväntas bli klart i slutet av 2019. Via ledningen kan finländska gasanvändare köpa gas från Baltikum samt flytande gas från naturgasterminalen i Klaipeda. Dessutom skapar det stora gaslagret i Lettland nya möjligheter för finländska gaskonsumenter.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd har öppnats för snabbladdningspunkter för fordon

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd till snabbladdningspunkter fram till 13.6.2022 kl. 12.00. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
TAKILA e-tjänsten för anbud har öppnats

Energimyndigheten ordnar 16.5.2022-13.6.2022 ett anbudsförfarande för laddningspunkter för snabbladdning av fordon. E-tjänsten TAKILA har nu öppnats och stödsökanden kan logga in i tjänsten. Tjänstens bruksanvisning översätts till svenska och publiceras så snart som möjligt

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd har öppnats för snabbladdningspunkter för fordon

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd till snabbladdningspunkter fram till 13.6.2022 kl. 12.00. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 16.5.2022
Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
TAKILA e-tjänsten för anbud har öppnats

Energimyndigheten ordnar 16.5.2022-13.6.2022 ett anbudsförfarande för laddningspunkter för snabbladdning av fordon. E-tjänsten TAKILA har nu öppnats och stödsökanden kan logga in i tjänsten. Tjänstens bruksanvisning översätts till svenska och publiceras så snart som möjligt

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 10.5.2022