Finlands naturgasmarknad

Största delen av den naturgas som används i Finland importeras just nu från Ryssland. I Finland finns inga naturgasreserver och därför har landet heller ingen egen produktion av naturgas. Flytande naturgas (LNG) importeras till Finland via fartygstransport. Biogas som produceras i Finland matas in i naturgasnätet i relativt små mängder.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar i dagsläget Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Naturgas säljs även till mindre användningsobjekt genom det lokala distributionsnätet. Minutförsäljningen och den lokala distributionen av naturgas sköts oftast av ett energibolag som är verksamt i regionen eller av ett separat lokalt distributionsbolag för naturgas. Av hela försäljningsvolymen för naturgas utgör den andel som minutförsäljarna av naturgas står för cirka sju procent. Merparten av gasen går direkt till storförbrukarna. Naturgas finns tillgänglig på cirka 40 orter i Finland.

Just nu har naturgasmarknaden i Finland inte öppnats, men från och med början av 2018 gäller en ny naturgasmarknadslag som öppnar naturgasmarknaderna för konkurrens från och med början av 2020. Lagen förutsätter även att Gasum Oy, som i dagsläget är ett monopolbolag, delas upp i bolag med olika ägarunderlag som kommer att handha överföringen och försäljningen. När importen avregleras kommer även minutmarknaden att öppnas för konkurrens. Då har små förbrukare med fjärravlästa gasmätare möjlighet att byta gasleverantör. 

Gasledningen Balticconector som ska koppla ihop Finland och Estland är under uppbyggnad och förväntas bli klart i slutet av 2019. Via ledningen kan finländska gasanvändare köpa gas från Baltikum samt flytande gas från naturgasterminalen i Klaipeda. Dessutom skapar det stora gaslagret i Lettland nya möjligheter för finländska gaskonsumenter.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev om mätning av elleveranser och bedömning av mätningsuppgifter

Energimyndigheten har kontaktats flera gånger om oklarheter i anslutning till mätningen av elleveranser i distributionsnätet. Syftet med det publicerade tillsynsbrevet är att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2023
Priset på elleveransskyldigheten bedöms marknadsbaserat

Energimyndigheten har fastställt att skäligheten i priset på leveransskyldiga elavtal bedöms marknadsbaserat genom att jämföra priset med det genomsnittliga konkurrensutsatta detaljmarknadspriset för motsvarande avtalstyp. Energimyndigheten drog för första gången upp riktlinjer i ärendet genom sitt beslut av den 28.6.2023. Enligt Energimyndigheten kan elförsäljaren inte erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet och priserna och villkoren i avtalen om leveransskyldighet ska vara lättillgängliga för slutanvändarna. Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023
Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev om mätning av elleveranser och bedömning av mätningsuppgifter

Energimyndigheten har kontaktats flera gånger om oklarheter i anslutning till mätningen av elleveranser i distributionsnätet. Syftet med det publicerade tillsynsbrevet är att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.

Nyhet El- och naturgasnäten Pressmeddelande 2023 16.6.2023
Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2023
Priset på elleveransskyldigheten bedöms marknadsbaserat

Energimyndigheten har fastställt att skäligheten i priset på leveransskyldiga elavtal bedöms marknadsbaserat genom att jämföra priset med det genomsnittliga konkurrensutsatta detaljmarknadspriset för motsvarande avtalstyp. Energimyndigheten drog för första gången upp riktlinjer i ärendet genom sitt beslut av den 28.6.2023. Enligt Energimyndigheten kan elförsäljaren inte erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet och priserna och villkoren i avtalen om leveransskyldighet ska vara lättillgängliga för slutanvändarna. Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 2023 28.6.2023