Finlands naturgasmarknad

Största delen av den naturgas som används i Finland importeras just nu från Ryssland. I Finland finns inga naturgasreserver och därför har landet heller ingen egen produktion av naturgas. Flytande naturgas (LNG) importeras till Finland via fartygstransport. Biogas som produceras i Finland matas in i naturgasnätet i relativt små mängder.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar i dagsläget Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Naturgas säljs även till mindre användningsobjekt genom det lokala distributionsnätet. Minutförsäljningen och den lokala distributionen av naturgas sköts oftast av ett energibolag som är verksamt i regionen eller av ett separat lokalt distributionsbolag för naturgas. Av hela försäljningsvolymen för naturgas utgör den andel som minutförsäljarna av naturgas står för cirka sju procent. Merparten av gasen går direkt till storförbrukarna. Naturgas finns tillgänglig på cirka 40 orter i Finland.

Just nu har naturgasmarknaden i Finland inte öppnats, men från och med början av 2018 gäller en ny naturgasmarknadslag som öppnar naturgasmarknaderna för konkurrens från och med början av 2020. Lagen förutsätter även att Gasum Oy, som i dagsläget är ett monopolbolag, delas upp i bolag med olika ägarunderlag som kommer att handha överföringen och försäljningen. När importen avregleras kommer även minutmarknaden att öppnas för konkurrens. Då har små förbrukare med fjärravlästa gasmätare möjlighet att byta gasleverantör. 

Gasledningen Balticconector som ska koppla ihop Finland och Estland är under uppbyggnad och förväntas bli klart i slutet av 2019. Via ledningen kan finländska gasanvändare köpa gas från Baltikum samt flytande gas från naturgasterminalen i Klaipeda. Dessutom skapar det stora gaslagret i Lettland nya möjligheter för finländska gaskonsumenter.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Påminnelse om tidsfristen för annulleringen av ursprungsgarantier för värme och kyla år 2022

Energimyndigheten påminner att annulleringen av ursprungsgarantier som hänför sig till kalenderåret 2022 måste göras senast den 31 mars 2023.

Konsultation El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Samråd om de första riktlinjerna för tillsynsmetoder för el- och naturgasverksamheter under tillsynsperioderna 1.1.2024–31.12.2027 och 1.1.2028–31.12.2031

Energimyndigheten har förberett uppdateringen av tillsynsmetoderna för en skälig prissättning av nätverksamheter för tillsynsperioderna 1.1.2024 – 31.12.2027 och 1.1.2028 – 31.12.2031. Energimyndigheten förbehåller berörda parter möjligheten för att yttra sig över riktlinjen. Utlåtanden ska lämnas till Energimyndigheten senast den 31 mars 2023.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande
Påminnelse om tidsfristen för annulleringen av ursprungsgarantier för värme och kyla år 2022

Energimyndigheten påminner att annulleringen av ursprungsgarantier som hänför sig till kalenderåret 2022 måste göras senast den 31 mars 2023.

Nyhet Förnybar energi Pressmeddelande 17.3.2023
Konsultation El- och naturgasnäten Pressmeddelande
Samråd om de första riktlinjerna för tillsynsmetoder för el- och naturgasverksamheter under tillsynsperioderna 1.1.2024–31.12.2027 och 1.1.2028–31.12.2031

Energimyndigheten har förberett uppdateringen av tillsynsmetoderna för en skälig prissättning av nätverksamheter för tillsynsperioderna 1.1.2024 – 31.12.2027 och 1.1.2028 – 31.12.2031. Energimyndigheten förbehåller berörda parter möjligheten för att yttra sig över riktlinjen. Utlåtanden ska lämnas till Energimyndigheten senast den 31 mars 2023.

Konsultation El- och naturgasnäten Pressmeddelande 3.3.2023