Finlands naturgasmarknad

Största delen av den naturgas som används i Finland importeras just nu från Ryssland. I Finland finns inga naturgasreserver och därför har landet heller ingen egen produktion av naturgas. Flytande naturgas (LNG) importeras till Finland via fartygstransport. Biogas som produceras i Finland matas in i naturgasnätet i relativt små mängder.

För importen, överföringen och grossistförsäljningen av naturgas i Finland ansvarar i dagsläget Gasum Oy. Grossistkunderna består av stora och medelstora industriföretag, energibolag som producerar fjärrvärme och el, fjärrvärmebolag, lokala distributionsbolag och kraftbolag.

Naturgas säljs även till mindre användningsobjekt genom det lokala distributionsnätet. Minutförsäljningen och den lokala distributionen av naturgas sköts oftast av ett energibolag som är verksamt i regionen eller av ett separat lokalt distributionsbolag för naturgas. Av hela försäljningsvolymen för naturgas utgör den andel som minutförsäljarna av naturgas står för cirka sju procent. Merparten av gasen går direkt till storförbrukarna. Naturgas finns tillgänglig på cirka 40 orter i Finland.

Just nu har naturgasmarknaden i Finland inte öppnats, men från och med början av 2018 gäller en ny naturgasmarknadslag som öppnar naturgasmarknaderna för konkurrens från och med början av 2020. Lagen förutsätter även att Gasum Oy, som i dagsläget är ett monopolbolag, delas upp i bolag med olika ägarunderlag som kommer att handha överföringen och försäljningen. När importen avregleras kommer även minutmarknaden att öppnas för konkurrens. Då har små förbrukare med fjärravlästa gasmätare möjlighet att byta gasleverantör. 

Gasledningen Balticconector som ska koppla ihop Finland och Estland är under uppbyggnad och förväntas bli klart i slutet av 2019. Via ledningen kan finländska gasanvändare köpa gas från Baltikum samt flytande gas från naturgasterminalen i Klaipeda. Dessutom skapar det stora gaslagret i Lettland nya möjligheter för finländska gaskonsumenter.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Europas energimyndigheter: Exporten av energi mellan EU-länderna bör inte begränsas

Det är mycket viktigt att EU-länderna fortsätter exportera el och gas till grannländerna, så att tillgången till energin inte hotas under den kommande vintern, betonar byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna ACER. Verket betonar att enhetliga tillvägagångssätt på energimarknaden bidrar till tillräckligt med energi i varje medlemsland och jämnar ut höga pristoppar.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Flera begäranden om utredning gällande produkter och priser som omfattas av elleveransskyldigheten anhängiga vid Energimyndigheten

För tillfället är flera begäranden om utredning anhängiga vid Energimyndigheten som gäller leveransskyldighet för el till rimliga priser, samt ifall börsel kan vara den enda produkt som en detaljförsäljare erbjuder som omfattas av leveransskyldigheten.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 7.11.2022
Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande
Europas energimyndigheter: Exporten av energi mellan EU-länderna bör inte begränsas

Det är mycket viktigt att EU-länderna fortsätter exportera el och gas till grannländerna, så att tillgången till energin inte hotas under den kommande vintern, betonar byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheterna ACER. Verket betonar att enhetliga tillvägagångssätt på energimarknaden bidrar till tillräckligt med energi i varje medlemsland och jämnar ut höga pristoppar.

Nyhet El- och naturgasmarknaden Pressmeddelande 26.10.2022