Hoppa till innehåll

Med beredskapsplanering förbereder man sig för störningar i el- och naturgasnätet

Utgivningsdatum 10.3.2022 9.50 | Publicerad på svenska 11.3.2022 kl. 14.28
Pressmeddelande

El- och naturgasnätsbolagen upprätthåller beredskapsplaner med hjälp av vilka bolagen förbereder sig för störningar i nätet, regleringsåtgärder som störningarna förutsätter samt undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Elnätsbolagen ska uppdatera beredskapsplanerna före utgången av juni 2022.

El- och naturgasnätsbolagen är skyldiga att förbereda sig på störningar i sina nät. Genom beredskapsskyldigheten strävar man särskilt efter att minska konsekvenserna av avbrott i el- och naturgasdistributionen som orsakas av störningar. Energimyndigheten övervakar att skyldigheten fullgörs genom de beredskapsplaner som bolagen lämnar in.  

Med hjälp av beredskapsplanen förbereder sig bolagen på störningar i nätet under normala förhållanden: i planen ingår bland annat riskkartläggning, beredskap inför olika störningssituationer, planering av verksamheten i störningssituationer samt riskhantering av kommunikationsnät och informationssystem. 

Som en del av beredskapsplaneringen upprätthåller bolagen en beredskapsplan för undantagsförhållanden. Genom beredskapsplaneringen strävar man efter att säkerställa att verksamheten fortsätter i situationer enligt beredskapslagen där samhällets normala verksamhet är störd på grund av en händelse eller omvälvning. Distributionsbolagen ska också lägga fram en regleringsplan för el eller naturgas. 

Nätbolagens beredskapsplanering har i regel varit på en god nivå och inom branschen förhåller man sig allvarligt till beredskap. Nätbolagen har i början av det senaste decenniet upplevt många stora störningar orsakade av väderfenomen, utifrån vilka beredskapen och verksamheten i störningssituationer har utvecklats i en positiv riktning. Under de senaste åren har nätbolagen, liksom andra organisationer, stött på nya utmaningar till exempel i form av epidemier och cybersäkerhetsrisker, och därför måste beredskapen granskas ur allt fler perspektiv. 

Energimyndigheten har uppdaterat elnätsbolagens anvisningar för beredskapsplanering samt mallar för beredskapsplaner och beredskapsplaner. De uppdaterade planerna för elnätet ska följande gång lämnas in till Energimyndigheten före utgången av juni 2022. 

Från och med år 2019 ska elnätsbolagen uppdatera beredskapsplanen minst vart tredje år och naturgasnätsbolagen minst vart femte år; nästa gång i juni 2024.  

Mer information: ledande expert Tarvo Siukola, [email protected], tfn 029 5050 074. 

Läs mer om beredskap och informationssäkerhet

El- och naturgasnäten Nyhet