Hoppa till innehåll

Förbättrad leveranssäkerhet genom ändring av tillsynsmetoderna för överföringsprissättning

12.10.2020 14.07 | Publicerad på svenska 14.10.2020 kl. 16.37
Pressmeddelande

Överföringsprissättningen av el har väckt omfattande diskussion efter Yles nyhet om ämnet 12.10.2020. Energimyndigheten svarar på de argument som framfördes i korthet och hänvisar till det bifogade meddelandet om tillsyn som publicerades i maj.

De omfattande och långvariga störningar i distributionen av el som förorsakades av stormarna i början av 2010-talet fick elkonsumenterna och samhället att kräva snabba och effektiva åtgärder för att förbättra leveranssäkerheten i distributionen av el. På basis av detta infördes mål för leveranssäkerhet i elmarknadslagen. Genomförandet av dessa mål förutsätter betydande investeringar av distributionsnätbolagen av el. De ändringar av tillsynsmetoderna som Energimyndigheten har genomfört har haft som mål att svara just på detta, dvs. möjliggöra genomförandet av de mål som har fastslagits i lagstiftningen. 

Energimyndigheten konstaterar att ändringarna av tillsynsmetoderna därför naturligt har möjliggjort även prishöjningar av eldistributionen. Målet med detta har dock endast varit att möjliggöra för distributionsnätbolagen att erhålla inkomstfinansiering för genomförandet av investeringar i leveranssäkerheten på ett tillbörligt sätt. Energimyndigheten följer med hur nätbolagen använder sin omsättning och följer även med bolagens vinstfördelning. Till exempel har utvecklingen av utdelningen under pågående tillsynsperiod varit måttlig i förhållande till företagens omsättning och lönsamhetens ökning.

Energimyndigheten genomförde ändringarna av de nuvarande tillsynsmetoderna utifrån omfattande expertutlåtanden och höranden av intressegrupper. Medan myndigheten utvecklade metoderna hörde den även representanter för kunderna, bland annat genom utlåtanden och utfrågningar under 2014 och 2015. Kundperspektivet kommer även i fortsättningen att tas i beaktande vid utvecklingen av tillsynsmetoder.

Regeringen kommer under en nära framtid att lägga fram en proposition till riksdagen om ändring av elmarknadslagen och på basis av detta förbereder sig Energimyndigheten att ta tillsynsmetoderna upp till prövning genast då lagen har trätt i kraft.

Uppgifter om tillsynen över rimligheten hos elnätbolagens prissättning (på finska)

Ytterligare information: ledande expert Tiina Karppinen tfn 029 5050 035 och direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023 och överinspektör Simo Nurmi tfn 029 5050 011, e-postadresser: [email protected]


 

El- och naturgasnäten Nyhet