Hoppa till innehåll

Anvisningar till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

Utgivningsdatum 11.6.2021 15.37 | Publicerad på svenska 16.6.2021 kl. 12.03
Pressmeddelande

Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s elleverans till kunderna har avbrutits. På den här sidan finns anvisningar för kunder som har elförsäljningsavtal med dessa bolag.

Energimyndigheten uppmanar bolagens kunder att utan dröjsmål ingå ett nytt elförsäljningsavtal med en ny elförsäljare som de valt. Ifall kunden inte ingår ett nytt elförsäljningsavtal, kommer kundens elleverans i regel att avslutas.

Nätbolaget är skyldigt att informera kunden om ett avbrott som beror på försäljaren innan eldistributionen avbryts.  Nätbolaget ska även se till att kundernas elleverans fortsätter i minst tre veckor efter att meddelandet skickats.

Jag har fått ett meddelande från nätbolaget om att min elleverans upphör eftersom jag är elförsäljningskund hos Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ eller 365 Hankinta Oy. Kommer min el att avbrytas direkt?

Nej, den avbryts inte. Nätbolaget ska meddela kunden om avbrott i eldistributionen och orsaken till detta innan den avbryts. Enligt lagen är nätbolaget skyldigt att sköta elleveransen till konsumentkunder i minst tre veckor efter det att nätbolaget har skickat ett meddelande om att eldistributionen avbryts.

Nätbolaget har rätt att avbryta kundens el efter tre veckor, ifall kunden fram till dess inte har ingått ett nytt elförsäljningsavtal med en elförsäljare och ifall den nya elförsäljaren inte ännu har inlett elleveransen. Nätbolagets ansvar är alltså tillfälligt.

Vad händer om jag inte gör något? Överförs jag automatiskt till att bli kund hos något elbolag?

Nej, du överförs inte. För att elleveransen ska fortsätta och för att undvika avbrott, förutsätts det att kunden vidtar egna åtgärder.

Kunden måste själv ingå ett nytt elförsäljningsavtal med en elförsäljare. Information om elerbjudanden från olika elförsäljare finns till exempel i Energimyndighetens tjänst www.sahkonhinta.fi.

När ska ett nytt försäljningsavtal ha inletts?

Ett nytt försäljningsavtal ska ha ingåtts inom tre veckor efter att nätbolaget har meddelat om ett stundande avbrott.  Reservera minst 14 dagar för den nya försäljaren att ordna den nya elleveransen, vissa försäljare kan även kräva en längre tid. Ett nytt försäljningsavtal ska alltså ha ingåtts inom en vecka efter att nätbolaget har skickat ett meddelande om ett stundande avbrott i eldistributionen.

Exempel: 

  • Nätbolaget skickade den 14 juni 2021 ett meddelande till konsumenten om avbrott i distributionen från och med den 5 juli 2021. 
  • Kunden ska ingå ett nytt elförsäljningsavtal senast den 21 juni 2021 för att den nya försäljaren ska kunna ordna elleveransen från och med den 5 juli 2021.

Hur beräknas tidsfristen på tre veckor?

Tidsfristen börjar då nätbolaget skickar ett meddelande om avbrottet till kunden. Det är tidpunkten då meddelandet skickats som är avgörande, inte när det tas emot.

Jag är inte en konsumentkund utan ett företag. Gäller tidsfristen på tre veckor för mig?
Den lagstadgade skyldigheten för distributionsnätsinnehavaren att sköta elleveransen under tre veckor gäller endast för konsumentkunder.  Mellan företag följs det som har bestämts i avtalet. Om till exempel standardvillkoren VPE 2019 som Energiateollisuus ry har rekommenderat tillämpas i företagskundens avtal, får nättjänsten inte avbrytas innan det har gått tio (10) dagar från det att meddelandet om avbrottet i nättjänsten skickats. 

Hur mycket måste jag betala nätbolaget för att få el tillfälligt? Påverkar det avtal med min detaljförsäljare som upphör priset?

Kunden ska ersätta nätbolaget för de rimliga kostnader som orsakats av elleveransen. Kunden har inte rätt att få elleverans av nätbolaget på samma villkor som han eller hon har avtalat med detaljförsäljaren, elpriset kan till exempel avvika från det som överenskommits med försäljaren. I sista hand bestämmer Energimyndigheten storleken på ersättningen om kunden och nätbolaget inte kommer överens om en ersättning.

Jag vill reklamera och framföra ett ersättningsanspråk till min detaljförsäljare. Jag har till exempel betalat för el i förskott. Hur ska jag gå tillväga?

När det handlar om reklamation och avtalsbaserade krav går man till väga på samma sätt som när man riktar ett krav mot vilket företag som helst. Det rekommenderas att man i första hand kontaktar detaljförsäljaren och framför kravet direkt till företaget. Om du inte kommer fram till en lösning med företaget som du är nöjd med, ger konsumentrådgivningen råd och anvisningar till konsumenter (tfn 029 505 3050). Vid behov hänvisar Konsumentrådgivningen konsumenten att göra en överklagan till Konsumenttvistenämnden. Bindande beslut gällande ersättningsanspråken kan göras av en behörig tingsrätt.

Jag har ett tidsbundet avtal med min detaljförsäljare. Måste jag betala avtalsvite om jag ingår ett avtal med en ny försäljare?

Energimyndigheten har inte behörighet att undersöka krav som grundar sig på enskilda avtalsförhållanden. Energimyndigheten kan därför inte avgöra om det finns grunder för att säga upp avtalet eller om försäljaren har rätt att kräva avtalsvite. Eventuella avtalstvister behandlas i sista hand i tingsrätten. I denna fråga övervakar Energimyndigheten i första hand distributionsnätsinnehavarnas verksamhet så att konsumenternas elleverans inte ska avbrytas plötsligt.

Mer information:

  • direktör Antti Paananen, tfn  029 5050 013 
  • ledande sakkunnig Anu Värilä, tfn  029 5050 112
  • jurist Jani Kostiainen, tfn  029 5050 113
  • jurist Sari Broman, tfn  029 5050 039
    e-post: [email protected]
El- och naturgasmarknaden Nyhet