Hoppa till innehåll

Anvisningar för Energia 247:s kunder

Utgivningsdatum 3.12.2021 14.03 | Publicerad på svenska 8.12.2021 kl. 15.34
Pressmeddelande

Energi 247 avslutar detaljförsäljningen av el på grund av betalningssvårigheter. På den här sidan finns anvisningar för kunder som har elförsäljningsavtal med bolaget.

Anvisningen gäller Energia 247:s kunder som Energia 247 eller kundens nätbolag meddelar att elleveransen upphör av orsaker som beror på elförsäljaren. Energimyndigheten uppmanar kunder som fått ett meddelande att utan dröjsmål ingå ett nytt elförsäljningsavtal med en ny elförsäljare som de valt.  

Energi 247 avslutar detaljförsäljningen av el på grund av betalningssvårigheter. Nätbolaget ska meddela kunderna om elförsäljarens elleverans avbryts. Nätbolaget ska dessutom se till att el levereras till kunden under minst tre veckor efter att meddelandet har skickats. Kunden ska ersätta nätbolaget för de rimliga kostnaderna som orsakats av elleveransen. 

Om kunden inte ingår ett nytt elförsäljningsavtal inom tre veckor, kan Energimyndigheten överföra en kund utan avtal till en leveransskyldig säljare inom nätbolagets område. Verksamhetssättet grundar sig på tidsbestämd lagstiftning.* På elleveransen tillämpas de priser och villkor som tillämpas av den leveransskyldige säljaren.

Jag har fått ett meddelande från nätbolaget om att min elleverans upphör. Kommer min el att avbrytas direkt? Vad händer om jag inte gör något?

Elen avbryts inte. Nätbolaget ska meddela kunden om avbrott i eldistributionen och orsaken till detta innan den avbryts.

Nätbolaget är förpliktat att leverera el till kunden under minst tre veckor efter att meddelandet har skickats. Om kunden inte inom denna tid har ingått ett nytt elförsäljningsavtal, ska nätbolaget sköta leveransen fram till att Energimyndigheten genom sitt beslut har överfört kundens elleverans på den leveransskyldiga säljaren i området. På elleveransen tillämpas då samma priser och villkor som tillämpas på de övriga avtal som säljaren omfattas av leveransskyldigheten.

Energimyndigheten rekommenderar starkt att kunderna själva ingår elavtal med önskad elförsäljare för att få ett lämpligt elavtal.

Information om elerbjudanden från olika elförsäljare finns till exempel i Energimyndighetens tjänst www.sahkonhinta.fi.

När ska ett nytt försäljningsavtal ha ingåtts?

Ett nytt försäljningsavtal ska ingås så snart som möjligt och innan tre veckor har förflutit från det att nätbolagets meddelande skickades till kunden. Dessutom ska en ny säljare reserveras minst 14 dagar för att inleda en ny elleverans. Vissa säljare kan kräva längre tid för att inleda leveransen. Det lönar sig alltså att ingå ett nytt avtal senast en vecka efter att nätbolaget har skickat meddelandet till kunden.

Exempel: nätbolaget skickar ett meddelande till kunden 7.12.2021. Kunden ska ingå ett nytt elförsäljningsavtal senast 14.12.2021 så att den nya säljaren kan inleda elleveransen 28.12.2021.

Hur beräknas tidsfristen på tre veckor?

Tidsfristen börjar då nätbolaget skickar ett meddelande till kunden. Det är tidpunkten då meddelandet skickats som är avgörande, inte när det tas emot.

Jag har fått ett meddelande från Energia 247 om att jag blir kund hos Lumo Energia. Hur påverkar detta mig och behöver jag göra något?

Energia 247 och Lumo Energia har kommit överens om att en del av försäljningsavtalen för Energi 247 (Ekowatti Spotti-elförsäljningsavtalen) överförs till Lumo Energia. Avtalet för de kunder som fått anmälan fortsätter oförändrat och endast elförsäljaren byts ut. Lumo Energia ansvarar i fortsättningen för elleveransen och fakturerar för den.

Jag är inte en konsumtkund utan ett företag. Gäller tidsfristen på tre veckor mig?

På grund av den gällande tidsbundna lagen* gäller nätbolagets skyldighet att sköta elleveransen under minst tre veckor även företagskunder. Energimyndigheten kan efter tre veckor överföra avtalslösa företagskunder till kunder hos en leveransskyldig säljare inom nätbolagets område.

Fakturerar Energia 247 mig ännu?

Energia 247 ansvarar för elleveransen fram till 3.12.2021 och fakturerar för den faktiska elförbrukningen fram till dess.

Hur mycket måste jag betala nätbolaget för att få el tillfälligt? Påverkar mitt avtal som nu upphör priset med min detaljförsäljare?

Kunden ska ersätta nätbolaget för de rimliga kostnaderna som orsakats av elleveransen. Kunden har inte rätt att av nätbolaget få elleverans på samma villkor som avtalats med elförsäljaren, så till exempel kan det pris som kunden betalar för el avvika från det som tidigare avtalats med elförsäljaren. I sista hand bestämmer Energimyndigheten storleken på ersättningen om kunden och nätbolaget inte kommer överens om en ersättning.

Jag vill reklamera och framföra ett ersättningsanspråk till min elförsäljare om att säga upp avtalet. Hur ska jag gå till väga?

När det handlar om reklamation och avtalsbaserade krav går man till väga på samma sätt som när man riktar ett krav mot vilket företag som helst. I första hand rekommenderas att man kontaktar elförsäljaren och framställer yrkandet direkt till företaget. 

Om kunden inte når en tillfredsställande lösning med företaget, ger konsumentrådgivningen råd och anvisningar till konsumentkunderna (tfn 029 505 3050).

Vid behov hänvisar konsumentrådgivningen konsumentens klagomål till konsumenttvistenämnden. I sista hand avgörs tvistemål och ersättningsyrkanden av den behöriga tingsrätten. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan företagskunder och elförsäljare.

På skada som en elförsäljare orsakat en kund och på ersättning för skada tillämpas villkoren i elförsäljningsavtalet.  

Energimyndigheten har inte behörighet att undersöka krav som grundar sig på enskilda avtalsförhållanden. I denna fråga övervakar Energimyndigheten i första hand nätsinnehavarnas verksamhet.


*Lagen om vissa tidsbestämda åtgärder i anslutning till ibruktagandet av tjänster för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln (892/2021).

Mer information från:

  • direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 
  • jurist Jani Kostiainen, tfn 029 5050 113
  • jurist Annagreta Sirén, tfn 029 5050 053
El- och naturgasmarknaden Nyhet