Energimyndigheten har öppnat anbudsförfarandet om infrastrukturstöd för trafik

2.9.2019 14.30 | Publicerad på svenska 2.9.2019 kl. 14.44
Pressmeddelande

Energimyndigheten ordnar ett anbudsförfarande om stöd för laddningssystem för elfordon och tankningsanläggningar för gasfordon. Tiden för inlämning av anbud är 1.9–30.9.2019.

Anbudsförfarandet är avsett för företag, kommuner och andra sammanslutningar. Anbudsförfarandet omfattar inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter eller projekt som genomförs i anslutning till dem. I anbudsförfarandet lämnas anbud i fyra grupper:  

Investeringsprojekt som gäller gastankningsanläggningar 

Investeringsprojekt som gäller laddningssystem för lokal kollektivtrafik 

Investeringsprojekt som gäller fordonsladdningssystem med hög prestanda  

Investeringsprojekt som gäller system för normalladdning av fordon 

Stöd beviljas på basis av anbudsförfarandet. De erhållna anbuden poängsätts utgående från ett jämförelsetal som beräknas särskilt för varje enskilt projekt. De projekt som får de lägsta jämförelsetalen i sin grupp får de bästa placeringarna i anbudsförfarandet. Poängsättningen påverkas av det tekniska nyhetsvärdet, trafiknätets närhet, antalet laddningsstationer för elbilar och deras effekter och hastigheten för påfyllning av tunga fordon och möjligheten till påfyllning av kondenserad gas.  

Sammanlagt konkurrensutsätts ett stödbelopp på 3 miljoner. Stöd kan erhållas endast för en del av investeringsprojektets kostnader.  

Ytterligare information:  

Hemsidor: https://energiavirasto.fi/sv/stod-for-trafik-infra

konkurrenssakkunnig Roland Magnusson tfn 029 5050 111  

direktör Pekka Ripatti, tfn 029 5050 075 

Förnybar energi Nyhet