När klimatmålen skärps ökar behovet av energirådgivning

24.5.2021 9.48 | Publicerad på svenska 25.5.2021 kl. 13.20
Pressmeddelande

I två år har varje landskap på fastlandet haft en egen energirådgivare. Energirådgi-varen hjälper kommuninvånarna med energifrågor oberoende av boendeform. I fjol handlade flest frågor om ämnen som olika värmepumpar, solpaneler och stöd. Energirådgivaren sporrar också kommunerna och små och medelstora företag mot energi- och klimatmålen genom att stöda förverkligandet av energieffektivitetsavtal och inledandet av energibesiktningar.

Energirådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som har konkurrensutsatt verksam-heten för fyra år. De två första åren har redan gått. 

– Att energirådgivningen utvidgades till hela Finland för två år sedan var en betydande kli-matåtgärd. När Finland strävar efter kolneutralitet före 2035 behövs lokal kompetens för att hjälpa till att sprida energimedvetenhet och -kompetens. Energiinvesteringar kräver bety-dande resurser i synnerhet av konsumenterna. Därför är det viktigt att rådgivningen är ak-tuell, konkret och opartisk, konstaterar överingenjör Johanna Kirkinen vid Energimyndighet-en.

Kirkinen betonar att det i och med att klimat- och energimålen skärps kommer att finnas allt större efterfrågan på rådgivning, vilket fungerar som en kanal för att implementera energi- och klimatåtgärder. I fortsättningen krävs omfattande kommunikation och rådgivning för att till exempel uppmuntra till förbrukningsflexibilitet.

Inbesparing på 10 procent med rådgivning i nyhetsbrev

I samarbetet inom energirådgivningen är det statens företag för hållbar utveckling, Motiva Oy, som ansvarar för utbildning av energirådgivare, rådgivningsmaterial och kampanjkon-cept. Rådgivningen omfattar flera kanaler, från webbsidor till olika räknare och från webbin-arier till biblioteksutställningar.

Energirådgivning är en mycket etablerad verksamhet, rådgivning ges i de flesta europeiska länder. Man delar aktivt bästa praxis med andra länder. 

– Rådgivningen i Finland sker kostnadseffektivt genom ett starkt samarbete med lokala intressentgrupper, samt genom att dela med sig av kompetensen i sina egna och samar-betspartnernas nätverk. Det finns också forskningsrön om hur effektiv rådgivningen är, med hjälp av rådgivning i nyhetsbrev kan man uppnå en inbesparing på i genomsnitt 10 procent i elförbrukningen under uppvärmningsperioden i hushåll där man aktivt följer med förbruk-ningen, berättar kommunikationschef Leila Timonen från Motiva. 

Hushållen får konkret hjälp av energirådgivningen i frågor som gäller hemmets energian-vändning. I synnerhet när det gäller stora investeringar, till exempel byte av uppvärmnings-form eller anskaffning av solpaneler, ger energirådgivaren opartisk information om alternativ som lämpar sig för det egna hemmet, och tilläggsåtgärder som förbättrar energieffektivite-ten. 
 
Kontakta energirådgivaren i din region
 
Mer information om den regionala rådgivningen
 
•    Energimyndigheten, Johanna Kirkinen, [email protected], tfn 0295 050175
•    Motiva Oy, Leila Timonen, [email protected], tfn 09 6122 5019

Energieffektivitet Nyhet