Hoppa till innehåll

Vattenfall AB och Vattenfall Oy bröt mot förbudet mot marknadsmanipulation

Utgivningsdatum 29.2.2024 11.57
Pressmeddelande

Energimyndigheten anser att Vattenfall AB och Vattenfall Oy har brutit mot REMIT-förordningens förbud mot marknadsmanipulation. Energimyndigheten föreslår ingen påföljdsavgift för företagen. Energimyndigheten undersökte de felaktiga köp- och säljanbud som bolagen hade på dygnsmarknaden för el 2022.

Enligt Energimyndighetens beslut den 27 februari 2024 har Vattenfall AB och Vattenfall Oy brutit mot förbudet i artikel 5 i REMIT-förordningen att manipulera grossistmarknaden för el. 

Vattenfall AB hade på uppdrag av Vattenfall Oy genomfört de transaktioner som var föremål för utredningen genom att lämna felaktiga köp- och säljbud på dygnsmarknaden för el vid tre olika tidpunkter: 4 maj 2022, 29 juni–1 juli 2022 och 14 oktober 2022. Enligt Energimyndighetens beslut hade felaktiga anbud i enlighet med artikel 2 i REMIT-förordningen gett felaktiga eller vilseledande meddelanden om utbudet, efterfrågan eller priset på energiprodukter på grossistnivå. Därför anses företagen ha brutit mot förbudet i artikel 5 att manipulera marknaden. 

Energimyndigheten beslöt dock att inte föreslå en påföljdsavgift för bolagen, eftersom det av Vattenfall Oy:s och Vattenfall AB:s verksamhet inte har framkommit omständigheter som skulle visa att bolagen handlat avsiktligt eller vårdslöst. 

Utredningen inleddes efter att Energimyndigheten fäste uppmärksamhet vid Vattenfall AB:s beteende för köp- och säljanbud på dygnsmarknaden för el 2022. Utredningen gällde felaktiga anbud från Vattenfall AB på uppdrag av Vattenfall Oy på Finlands anbudsområde. 

Energimyndighetens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Energimyndighetens beslut kan överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen.

Energimyndigheten övervakar efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (REMIT-förordningen) i Finland om integritet och öppenhet på grossistmarknaden för energi. Förordningen förbjuder missbruk av insiderinformation och marknadsmanipulation samt förpliktar marknadsaktörerna att publicera insiderinformation som de förfogar över. Utöver Energimyndigheten följs transaktioner och anbud på grossistmarknaden för energi av Europeiska byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ACER samt marknadsplatsernas egna marknadskontrollenheter.

Mer information: ledande sakkunnig Lasse Pollari, tfn 029 5050 198 och direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013. E-post: [email protected].

Beslut i ett ärende som gäller manipulation av grossistmarknaden för energi gällande felaktiga anbud på dygnsmarknaden för el (på finska, pdf)

2024 El- och naturgasmarknaden Nyhet