Hoppa till innehåll

Ursprungsgarantierna för energi utvidgas - konsumenter får allt mer omfattande information om produktionssätten

Utgivningsdatum 1.4.2022 8.15 | Publicerad på svenska 4.4.2022 kl. 10.22
Pressmeddelande

Ursprungsgarantierna för energi utvidgas till gas och väte, samt uppvärmning och nedkylning. I fortsättningen går det att ansöka om ursprungsgaranti även för el producerad med kärnkraft. Med hjälp av ursprungsgarantierna kan konsumenterna försäkra sig om, att energi såld till dem till exempel som förnybar värme eller kärnel är producerad på det påstådda sättet.

Möjligheten för konsumenter och andra slutanvändare att försäkra sig om ursprunget för den energi de köper utvidgas till nya produkter. Genom att utvidga ursprungsgarantierna strävar man efter att främja efterfrågan på förnybara energikällor och erbjuda ett heltäckande och enhetligt system för verifiering av olika produktionssätt - nu även för kärnkraft och spillvärme och -kyla. I och med ursprungsgarantisystemet som är reglerat av lagen och myndighetstillsynen, behöver konsumenten inte sätta sig in i system eller certifikat för flera olika försäljare för att verifiera ursprunget. Systemet säkerställer också, att ursprunget för energin inte säljs två gånger.

Hittills har elförsäljarna certifierat all el såld eller marknadsförd som förnybar el med ursprungsgaranti. Nu utvidgas skyldigheten att verifiera ursprunget till att gälla el producerad med kärnkraft, förnybar gas och väte, samt värme och kyla producerad med förnybara energikällor samt spillvärme och -kyla.

Kravet på certifiering av ursprung gäller energiförsäljare som säljer eller marknadsför förnybar energi, spillvärme och -kyla eller el producerad med kärnkraft. Skyldig att verifiera sina påståenden är också den energiproducent eller användare, vilken använder energi som omfattas av systemet för ursprungsgaranti och publicerar marknadsföringsmaterial för konsumenter om ursprunget för denna. Det är inte krav på certifiering, om energin inte säljs eller marknadsförs som förnybar, el producerad med kärnkraft eller spillvärme eller -kyla.

I fortsättningen beviljar tre registeransvariga ursprungsgarantier. Finextra Oy, som ägs av stamnätsinnehavaren Fingrid Abp, upprätthåller ett register över ursprungsgaranti för el. Stamnätsinnehavaren för gas Gasgrid Finland Oy ansvarar för ursprungsgarantiregistret för gas och väte och Energimyndigheten upprätthåller registret över värme och kyla. Ursprungsgarantiregistret öppnar 1.4.2022. Ursprunget för nya energiprodukter måste verifieras från början av juli. Fram till att skyldigheten att verifiera träder i kraft kan till exempel säljare av förnybar värme påvisa ursprunget med egna metoder, men efter 1.7 är ursprungsgarantier det enda sättet att påvisa ursprunget.

Många sätt att producera förnybar värme och kyla

I värmeproduktion och kylning går det att utnyttja förnybara energikällor med flera olika teknologier: olika värmepumpar, solfångare, förbränningsbaserad värmeproduktion eller el- och gaskonvertering. Källor till förnybar värme är till exempel geotermisk energi och miljöenergi, eller bränslen som härstammar från biomassa. Till exempel om en konsument flyttar till ett hyreshus som hyresvärden marknadsför som uppvärmt med förnybar fjärrvärme, ska påståendet i fortsättningen vara verifierat med hjälp av ursprungsgarantisystemet.  

Spillvärme och -kyla uppkommer som biprodukt inom industrin, elproduktionen och servicebranscherna:  "Anläggningar där spillvärme möjligen uppstår är till exempel datacentraler, anläggningar inom metallindustrin och vissa typer av avfallshanterings- eller värmepumpsanläggningar, berättar expert Miikka Martikainen.

Utöver upprätthållandet av registret för värme och kyla, övervakar Energimyndigheten att lagen om ursprungsgaranti följs i Finland. Lagen om ursprungsgarantier för energi trädde i kraft 3.12.2021. Lagändringen verkställer EU:s förnyade direktiv om förnybar energi (RED II).

Mer information: expert Miikka Martikainen, [email protected], tel. 029 5050 057 och ledande sakkunnig Maiju Seppälä, [email protected], tel. 029 5050 048.

Vad är ursprungsgaranti?

  • Ursprungsgaranti är ett elektroniskt dokument som säkerställer för slutförbrukaren, att en viss energiandel eller energimängd är producerad med förnybara energikällor, el producerad med kärnkraft eller med spillvärme eller -kyla.
  • Ursprungsgarantier beviljas för energi producerad från källor som berättigar till ursprungsgaranti. 
  • Certifieringen av ursprunget sker i ursprungsgarantiregistret: i registret annulleras den mängd ursprungsgarantier som motsvarar den sålda eller använda mängden energi. 
Förnybar energi Nyhet