Hoppa till innehåll

Uppgången i elöverföringspriser stannade av 2021 - elnätets leveranssäkerhet ligger på en bra nivå

Utgivningsdatum 7.6.2022 7.56 | Publicerad på svenska 9.6.2022 kl. 8.54
Pressmeddelande

Investeringarna som gjorts för att förbättra elnätets leveranssäkerhet har höjt konsumenternas nätavgifter från och med 2016. Den allmänna utvecklingen av överföringspriser vände dock nedåt 2021. Energimyndigheten uppskattar att nätavgifterna kan komma att sjunka de närmaste åren speciellt i städerna, men i en del landsbygdsområden kan de fortsätta stiga något.

Investeringarna för att förbättra elnätets leveranssäkerhet höjde konsumenternas genomsnittliga priser på nättjänster mellan 2016 och 2020, men uppgången stannade av 2021. Eldistributionsnätbolagens avkastningsnivå har sjunkit sedan 2018. Effekterna av tillsynen över nätverksamheten utvärderas i en färsk rapport från Energimyndigheten.

För närvarande har flera nätbolag tillgång till ett outnyttjat underskott, som gör att nätavgifterna kan ligga kvar på dagens nivå och som skjuter upp prissänkningarna som orsakas av nedgången i den avkastningsnivå som tillsynsmodellen kräver. Energimyndigheten övervakar prissättningen i fyraårsperioder, och underskottet som bolagen nu har tillgång till har ackumulerats från tillsynsperioden 2016–2019. Energimyndigheten bedömer att de flesta bolagen har förutsättningar att finansiera tillräckliga investeringar under 2022 och 2023 huvudsakligen genom resultatfinansiering. 

Från början av 2022 gjorde man ändringar i tillsynen över prissättningen av nättjänster baserat på ändringar i elmarknadslagen. Lagändringen syftade till att öka tillsynsmetoderna för att styra nivån på nätavgifter genom att förlänga tidsfristerna för nödvändiga investeringar i leveranssäkerheten. Energimyndigheten bedömer att ändringarna kan leda till att nätavgifterna i stadsbolagens områden sjunker de närmaste åren. Landsbygdsbolag har dock fortfarande ett visst utrymme för prishöjningar, och de lagstadgade kraven på förbättrad leveranssäkerhet sätter press på dessa bolag att investera. Prishöjningarna begränsas av det gällande prishöjningstaket på åtta procent.

Elnätet är leveranssäkrare än tidigare

Bolagens investeringar i elnätet har förbättrat leveranssäkerheten speciellt vid stormar. 2020 förekom det flera kraftiga väderfenomen som inte orsakade några exceptionella avbrott i eldistributionen.

Energimyndigheten anser att elnätets leveranssäkerhet nu ligger på en huvudsakligen god nivå. Från 2024 kommer huvudfokus i tillsynen istället att ligga på att utveckla nätverksamhetens totala effekt. Syftet med en mer helomfattande kostnadseffektivitet är att hålla nere kundernas nätavgifter.

Energimyndigheten förbereder i samarbete med intressenter som representerar slutanvändarna och nätbolagen tillsynsmetoder som ska tas i bruk 2024. Målet med de nya tillsynsmetoderna är att säkerställa en skälig nivå på nätavgifterna och ett leveranssäkert elnät som möjliggör en utveckling av elmarknaden.

Uppgifterna baseras på en rapport från Energimyndigheten som granskar effekterna som metoderna för tillsyn över eldistributionsnätverksamheten har på kunderna och nätbolagen. Rapporten finns att läsa på myndighetens webbplats.

Mer information: direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023 och ledande sakkunnig Tiina Karppinen, tfn 029 5050 035, e-postadresser: [email protected]

Prissättningen övervakas i tillsynsperioder

  • Energimyndigheten övervakar nätbolagens prissättning som helhet i fyraårsperioder. Efter tillsynsperioden granskar myndigheten prissättningen för varje bolag. 
  • Bolagen åläggs att betala tillbaka eventuellt debiterade överpriser till kunderna under nästa fyraårsperiod i överföringsavgifterna. På motsvarande sätt kan ett underskott i balansräkningen användas i nästa prissättning. 
  • Myndigheten granskar prissättningen för den pågående tillsynsperioden 2020–2023 under 2024.

Sähköverkkoliiketoiminnan kehitys, sähköverkon toimitusvarmuus ja valvonnan vaikuttavuus 2021 (pdf)

El- och naturgasnäten Nyhet