Hoppa till innehåll

Under 2020 ökade produktionskapaciteten för solkraft med 45 procent - småskalig produktion nästan 300 megawatt

Utgivningsdatum 17.6.2021 10.57 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 20.50
Pressmeddelande

Den småskaliga produktionen av solkraft har under de senaste åren ökat kraftigt. Kapaciteten som installerats efter 2016 har mer än tiofaldigats. Vid utgången av 2020 hade en sammanlagd produktionskapacitet med solkraft på cirka 293 megawatt kopplats till elnätet och enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten under året med 91 megawatt.

Vid utgången av 2020 var andelen solkraft som var kopplad till nätet cirka 1,6 procent av produktionskapaciteten, vilket motsvarade cirka 0,4 procent av totalproduktionen av el i Finland.  Under enstaka timmar under senaste sommar var emellertid andelen solkraft cirka 4 procent av den momentana totalproduktionen.* Solkraftsproduktionen som är ansluten till elnätet består nästan helt av småskaliga produktionsanläggningar på mindre än 1 megawatt (MW). 

De preliminära siffrorna från 2020 baserar sig på uppgifter som Energimyndigheten samlat från distributionsnätsinnehavarna.


Småskalig produktionskapacitet för solkraft som är ansluten till nätet  (MW)

*Uppgifterna för 2020 är preliminära

Kapaciteten hos den småskaliga elproduktion (enheter på mindre än 1 MW) som är ansluten till elnätet uppgick i slutet av fjolåret till totalt cirka 364 MW. Kapaciteten hos den småskaliga elproduktion som är ansluten till nätet ökade 2020 i sin helhet med 30 procent. Den småskaliga elproduktionen står för drygt två procent av den totala elproduktionskapaciteten i Finland.

Småskalig elproduktion (enheter på under 1 MW) enligt produktionsform som var anslutna till elnätet vid utgången av 2019 respektive 2020.  

Produktionsform Nominell effekt MW* 
31.12.2020
 
Nominell effekt  MW 
31.12.2019     
 
Förändring %
Sol 288 197 +46 %
Vind 12 14 -18 %
Bio 12 13 -11 %
Vatten 28 29 -5 %
Diesel 22 23 -1 %
Övriga 1 2 -42 %
Totalt 364 278 +30 %
*Uppgifterna för 2020 är preliminära.

Solkraftverk på mer än 1 MW med en sammanlagd kapacitet på 4,6 MW har anmälts till Energimyndigheten.  Dessutom finns det uppskattningsvis en solkraftskapacitet på totalt drygt 20 MW som inte är ansluten till elnätet, men som är installerad i över 50 000 småhus, framför allt fritidsbostäder. 

I Finland uppgår elproduktionskapaciteten som är ansluten till elnätet till totalt över 17 800 MW. Du kan ta del av uppgifterna om större kraftverk (enheter på över 1 MW) i Energimyndighetens kraftverksregister.

Energimyndigheten samlar årligen av distributionsnätbolagen in information om den småskaliga produktionskapacitet som är ansluten till elnätet i Finland (situationen i slutet av föregående år, enheter på mindre än 1 MW). Produktionskapaciteten har delats in enligt produktionsform: sol, vind, bio, vatten, diesel och övriga. Uppskattningen av den solkraftskapacitet som inte är ansluten till elnätet bygger på Naturresursinstitutets och Statistikcentralens material om uppvärmningsenergi i småhus och annan information om kapaciteten inom den småskaliga produktionen.  

Information om småskalig elproduktion som är ansluten till nätet publiceras specifikt för respektive distributionsnätbolag i början av hösten, när den information som bolagen har uppgett har granskats.

Mer information:

  • sakkunnig Henri Hämäläinen, tfn 029 5050 145
  • överinspektör Mervi Suni, tfn 029 5050 122
    [email protected]


*Finsk Energiindustri rf
 

El- och naturgasmarknaden Energieffektivitet Nyhet