Hoppa till innehåll

HFD:s beslut: Korssubvention strider mot särredovisningsbestämmelserna även i företagsarrangemang

Utgivningsdatum 28.3.2024 14.15 | Publicerad på svenska 2.4.2024 kl. 13.59
Pressmeddelande

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut av den 28 mars 2024 upphäver i enlighet med Energimyndighetens yrkande marknadsdomstolens beslut om åtskillnad av Gasum Oy:s affärsverksamheter och förbudet mot korssubventionering. Det beslut Energimyndigheten fattat sätts i kraft och den påföljdsavgift som myndigheten kräver återförsänds till marknadsdomstolen för ny behandling. 

Energimyndigheten anförde ett besvär till högsta förvaltningsdomstolen över marknadsdomstolens beslut från november 2022. Genom beslutet upphävde marknadsdomstolen Energimyndighetens beslut om korssubvention i Gasum Oy:s förfarande och förkastade myndighetens framställande om en påföljdsavgift på 79,7 miljoner euro. Energimyndigheten ansåg att marknadsdomstolen tillämpat lagstiftningen felaktigt.

Energimyndigheten ansåg att Gasum Oy hade agerat i strid med naturgasmarknadslagen genom att utan grund ändra särredovisningsprinciperna för bokslutet och senare genom att i samband med företagsarrangemang överföra medel från affärsverksamhet i monopolställning till affärsverksamheter verksamma på en konkurrensutsatt marknad. En sådan korssubventionering är enligt Energimyndigheten förbjuden för alla företag som är verksamma på el- och naturgasmarknaden. 

I det nu aktuella beslutet anser HFD på samma sätt som Energimyndigheten att särredovisningsbestämmelserna i sak innehåller ett förbud mot korssubventionering och att dessa särredovisningsbestämmelser ska tillämpas även vid företagsarrangemang. Beslutet är av stor vikt med tanke på hela tillsynen över särredovisningen och slår fast Energimyndighetens uppfattning att Gasum Oy har brutit mot sina särredovisningsskyldigheter i samband med sitt företagsarrangemang. HFD anser att marknadsdomstolens bedömning av tillämpningen av särredovisningsbestämmelserna i naturgasmarknadslagen var felaktig.

HFD upphävde marknadsdomstolens avgörande om Energimyndighetens beslut till Gasum Oy och satte Energimyndighetens beslut i kraft. Vad gäller framställningen om påföljdsavgift konstaterade HFD att Energimyndighetens framställning om påföljdsavgift inte borde ha avslagits av marknadsdomstolen på de grunder som framfördes i domstolens beslut och återförsände ärendet till marknadsdomstolen som första instans för ny behandling.

HFD upphävde också marknadsdomstolens beslut om att Energimyndigheten ska ersätta Gasum Oy:s rättegångskostnader.

Mer information: ledande jurist Nora Kankaanrinta, tfn 029 5050 076, ledande sakkunnig Tiina Karppinen, tfn 029 5050 035 och överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011, e-postadresser: [email protected].

Högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2024:49 (på finska) 

El- och naturgasnäten Nyhet