Hoppa till innehåll

Fingrid försummade varken anslutnings- och överföringsskyldigheten eller skyldigheten att utveckla elnätet vid anslutning av OL3 till nätet

Utgivningsdatum 12.1.2024 9.30
Pressmeddelande

Energimyndigheten anser att stamnätsbolaget Fingrid Abp inte har försummat sina skyldigheter avseende anslutning, överföring och utveckling i samband med anslutning av -kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 till elnätet. 

Enligt Energimyndighetens beslut av den 11 januari 2024 om systemskyddet för Olkiluoto 3 har Fingrid följt elmarknadsreglerna gällande skyldigheterna för anslutning till elnätet, tillhandahållande av elöverföring och utveckling av elnätet. 

Däremot bröt Fingrid mot elmarknadsreglerna genom att överföra skyldigheter gällande upprätthållande av driftssäkerheten av OL3 till Industrins Kraft Abp och genom att införa villkor och avgiftsgrunder utan att dessa fastställts av Energimyndigheten.

Energimyndigheten ålägger Fingrid att översända grunderna för avgifter i anslutning till systemskyddet eller alternativt ett förslag till en annan mekanism för fastställande av Energimyndigheten före den 11 april 2024. 

Energimyndigheten granskade Fingrids agerande vid infasningen av kärnkraftverksenheten OL3 till stamnätet med anledning av en begäran om utredning från Industrins Kraft i maj 2022 . Utredningen gällde systemskyddet som ska säkerställa elsystemets stabilitet vid eventuell plötslig frånkoppling av OL3 och därav följande exceptionellt stort bortfall av elkraft. Det behövs ett skydd som automatiskt frånkopplar elförbrukning, för att enheten ska kunna köra med en effekt på över 1300 megawatt. Tvisten gäller ansvarsfördelningen för genomförandet, underhållet och kostnaderna avseende arrangemanget.

Fingrid ansvarar för systemskyddet

Enligt Energimyndighetens avgörande utgör systemskyddet ett sådant särskilt skyddssystem som avses i lagstiftningen  och ankommer därmed på  Fingrids ansvar. Kostnaderna för systemskyddet kan hanteras genom tariffer eller andra mekanismer, men dessa ska översändas till Energimyndigheten för fastställande innan de får implementeras.

Fingrid ska i princip arbeta för utveckling av stamnätet med hänsyn till behoven hos dem som ansluter sig till nätet.

Det innebär att man på längre sikt bör överväga att frångå systemskyddet som en lösning avseende endast kärnkraftverksenheten OL3. Bedömningen av utvecklingsskyldigheten bör dock göras med hänsyn till den tid som behövs för genomförandet av investeringar. Energimyndigheten anser att Fingrid har genomfört investeringarna utan obefogat dröjsmål.

Energimyndighetens beslut har inte ännu vunnit laga kraft.

Mer information lämnas av Antti Paananen, direktör (Marknader), tfn 029 5050 013, och Veli-Pekka Saajo, direktör (Näten), tfn 029 5050 023. E-post: [email protected].

Beslutet på finska:

Päätös järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan järjestelmävastuun ulottuvuudesta OL3-ydinvoimalaitoksen liittymisasiassa

2024 El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Nyhet