Hoppa till innehåll

Energimyndigheten förberedde rekommendationer för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution

17.8.2021 12.31 | Publicerad på svenska 20.8.2021 kl. 8.54
Pressmeddelande

Energimyndigheten har 13.7.2021 lämnat in till arbets- och näringsministeriet rekommendationer för genomförandet av praxisen för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution. Enligt rekommendationerna skulle detaljförsäljaren svara för samfaktureringen och relaterad kundtjänst i sin helhet. En tydlig modell skulle hjälpa kunderna att bättre utnyttja möjligheter såsom förbrukningsflexibilitet på elmarknaden. 

Ämbetsverkets rekommendationer har utarbetats utifrån sakkunnigutlåtanden och diskussioner som har förts på Forumet för smarta nät. Utgångspunkten för rekommendationerna har varit de riktlinjer för en kundinriktad detaljhandelsmarknad som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät har tagit fram, enligt vilka samfaktureringen bör vara frivilligt för kunderna och försäljarna. 

Energimyndigheten rekommenderar att detaljförsäljaren svarar för kundreklamationer och påminnelse- och indrivningsåtgärder gällande hela samfakturan. Dessutom skulle försäljaren också svara för eventuella kreditförluster. På motsvarande sätt skulle försäljaren också ha rätt att vid behov kräva säkerhet av slutanvändaren för hela samfakturan. För kunderna bör samfaktureringen inte öka behovet av att ställa säkerheter. Nätbolagen skulle också kunna kräva säkerhet av försäljarna i fråga om avgifterna för distribution på samfakturan. 

Genomförandet av rekommendationerna förutsätter lagändringar. Dessutom skulle det vara möjligt att skriva in vissa detaljer i förfarandena mellan försäljare och nätbolag i ett allmänt ramavtal, vars villkor Energimyndigheten fastställer. 

Syftet med rekommendationerna är att förbättra kundernas möjligheter att få en elräkning som innehåller både elförsäljning och eldistribution. 

Energimyndigheten ordnade ett offentligt samråd om utkasten till rekommendationerna i april 2021. Vid finslipningen av rekommendationerna har man också beaktat kommentarerna från det offentliga samrådet. 

Energimyndighetens rekommendationer för samfakturering av avgifter för elförsäljning och eldistribution (pdf på finska)

Mer information: direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013, [email protected] 


 

El- och naturgasmarknaden Nyhet