Hoppa till innehåll

Anvisningar för Lumo Energias kunder

Utgivningsdatum 18.8.2022 9.03 | Publicerad på svenska 18.8.2022 kl. 15.50
Pressmeddelande

Lumo Energias elleverans till kunderna upphör den 1 september 2022. Nedan finns anvisningar för kunder som har fått meddelande av nätbolaget om att elleveransen upphör.

Energimyndigheten uppmanar kunder som fått en anmälan om avbrott att utan dröjsmål ingå ett nytt elavtal med en valbar elförsäljare. Om kunden inte ingår ett nytt elavtal upphör elleveransen i regel på det datum som anges i nätbolagets meddelande.

Nätbolaget är skyldigt att på förhand meddela kunden om ett avbrott i eldistributionen som beror på försäljaren. Nätbolaget ser till att el levereras till konsumenten i minst tre veckor efter att meddelandet har skickats.

En del av Lumo Energias kunder överförs automatiskt till en ny säljare. Denna anvisning gäller endast bolagets kunder för vilka Lumo Energi eller nätbolaget har meddelat att elleveransen upphör. 

Jag har fått ett meddelande från mitt nätbolag om att elleveransen upphör. Hur snabbt bryts elen? Måste jag ingå ett nytt elavtal själv?

 Elen bryts inte genast. Nätbolaget ska på förhand meddela kunden om avbrott i eldistributionen och orsaken till detta. Nätbolaget ska se till att el levereras till konsumenten i minst tre veckor efter att bolaget har skickat ett meddelande om att distributionen avbryts.

Tidsfristen på tre veckor räknas från det datum då nätbolaget skickar ett meddelande till kunden. Tidsfristen räknas alltså från avsändningsdagen, inte från den dag då meddelandet togs emot.
Nätbolaget har rätt att avbryta kundens el tre veckor efter att meddelandet skickats, om kunden inte hittills har ingått ett nytt elavtal.

Kunden måste själv ingå ett nytt elavtal med en elförsäljare. Alla gällande elerbjudanden i den egna regionen hittas i Energimyndighetens jämförelsetjänst sahkonhinta.fi . Jämför elerbjudanden och gå till elförsäljarens webbplats för att ingå avtal.

När ska man senast ingå ett nytt elavtal?

Ett nytt elavtal ska ha ingåtts inom tre veckor efter att nätbolaget har meddelat om ett stundande avbrott. Utgångspunkten är att för att ordna inledandet av en ny elleverans ska man reservera minst 14 dagar för den nya försäljaren. När Lumo Energias försäljningsavtal upphör den 1.9.2022 kan kunden ingå ett nytt avtal direkt från och med den 1.9.2022 då Lumo Energias avtal upphör, även om det är mindre än 14 dygn till detta datum, om detta har avtalats om med den nya försäljaren.

Exempel: 

 • Nätbolaget skickade den 19.8.2022 ett meddelande till konsumenten om avbrott i distributionen från och med den 10.9.2022. 
 • Kunden kan ingå ett nytt försäljningsavtal med den valda försäljaren så att elleveransen från den nya försäljaren inleds den 1.9.2022.
 • Kunden ska ingå ett nytt försäljningsavtal så att den nya försäljningen inleds senast den 10.9.2022.

Hur beräknas tidsfristen på tre veckor?

Tidsfristen räknas från avsändningsdagen för nätbolagets anmälan om avbrott, inte från den dag då anmälan togs emot.

Energimyndigheten betonar att tidsfristen på tre veckor inte räknas från det datum då Lumo Energias verksamhet upphör (31.8.2022), utan från nätbolagets anmälan om avbrott. Tidsfristen på tre veckor kan således börja redan tidigare.

Gäller tidsfristen på tre veckor företag?

Den lagstadgade skyldigheten för distributionsnätsinnehavaren att sköta elleveransen under tre veckor gäller för endast konsumentkunder. 

I fråga om företag och andra än konsumentkunder iakttas det som avtalats i avtalet. Till exempel, om standardvillkoren VPE 2019 som Energiateollisuus ry har rekommenderat tillämpas i företagskundens avtal, får nättjänsten inte avbrytas innan det har gått tio dagar från det att meddelandet om avbrottet i nättjänsten skickats. Lumo Energias kunder måste kontrollera saken i sitt eget avtal.

Hur mycket måste jag betala nätbolaget för en tillfällig elleverans? Påverkar mitt upphörande avtal med Lumo Energia priset?

Lumo Energia håller på att avsluta elleveransen till sina kunder från och med den 1 september 2022. Lumo Energia fakturerar för leveransen fram till 31.8.2022 om inte kunden redan tidigare har blivit kund hos en annan försäljare. Nätbolaget ansvarar för och fakturerar kunden för elleveransen från och med 1.9.2022.

Kunden ska ersätta nätbolaget för de rimliga kostnaderna som orsakats av elleveransen. Kunden har inte rätt att få elleverans av nätbolaget på samma villkor som kunden har avtalat med Lumo Energi. Till exempel kan det elpris som nätbolaget debiterar avvika från det som avtalats med Lumo Energi. 

I sista hand bestämmer Energimyndigheten storleken på ersättningen om kunden och nätbolaget inte kommer överens om en ersättning.


Min elförsäljare säger ensidigt upp ett tidsbundet elförsäljningsavtal. Jag vill reklamera och framställa ett ersättningsanspråk. Hur ska jag gå till väga?

I fråga om reklamation och avtalsbaserade krav följer man normal praxis.

 • Kontakta i första hand elförsäljaren och framställ yrkandet direkt till företaget.
 • Om du inte når en tillfredsställande lösning med företaget får du anvisningar från konsumentrådgivningen (tfn 0295 053 030). Vid behov hänvisar konsumentrådgivningen klagomålet till konsumenttvistenämnden. Tingsrätten kan avgöra ersättningsyrkandena på ett bindande sätt.


Ytterligare information

 • direktör Antti Paananen, tfn  029 5050 013
 • ledande sakkunnig Heli Piilikangas, tfn  029 5050 008
 • jurist Jani Kostiainen, tfn  029 5050 113
 • jurist Sari Broman, tfn 029 5050 039
 • jurist Annagreta Sirén, tfn 029 5050 053
  e-postadresser: [email protected]
El- och naturgasmarknaden Nyhet