ACER inför REMIT-avgifter år 2021

14.1.2021 11.40 | Publicerad på svenska 22.1.2021 kl. 16.20
Pressmeddelande

Under 2021 börjar ACER ta ut REMIT-avgifter, avgiften gäller registrerade rapporteringsmekanismer (RRM-aktörer). Med de årliga avgifterna täcks ACER:s kostnader för verksamhet på grundval av artikel 8 i REMIT-förordningen.

Med avgifterna finansieras verksamhet vid Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ACER. Den avsedda verksamheten omfattar insamling, hantering, bearbetning och analys av uppgifter utifrån artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EU) nr 1227/2011 (REMIT-förordningen). 

REMIT-avgiften gäller registrerade rapporteringsmekanismer (RRM-aktörer). Avgiften består av en fast inskrivningsavgift på 9 000 euro och av en individuell transaktionsbaserad avgiftsdel. Dessutom fastställs från fall till fall ett positivt eller negativt korrigeringsbelopp utifrån skillnaden mellan avgifter som betalats under föregående år och den faktiska rapporteringen från det året. Detta jämnar ut aktörsspecifika avgifter så att de så noggrant som möjligt motsvarar faktiska rapporterade transaktioner. Den andel som baserar sig på antalet transaktioner är graderad och beräknas per datakluster och marknadsaktör på grundval av den fördelning som anges i artikel 3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014. Artikel 6 i kommissionens beslut innehåller närmare definitioner av datakluster och avgiftsdelar.

Fakturor levereras årligen senast den 31 januari – undantag i tidsplanen 2021

Om en ny aktör ansöker om registrering som RRM-aktör, ska aktören betala 50 procent av den fasta inskrivningsavgiften innan registreringen kan godkännas. Efter att registreringen har godkänts skickar ACER en faktura på den kvarstående andelen på 50 procent och på en andel som grundar sig på det aktörsspecifika antalet av transaktioner. En aktör som endast rapporterar grundläggande uppgifter om el eller naturgas, såsom information om produktions-, lagrings-, förbruknings- eller överföringsanläggningars kapacitet och användning eller om LNG-anläggningars kapacitet och användning, ska endast betala en fast inskrivningsavgift.


Enligt kommissionens beslut tar ACER ut avgifterna och skickar en faktura till varje RRM-aktör senast den 31 januari varje år. År 2021 tillämpas dock övergångsbestämmelser så att ACER tidigast kan skicka fakturorna den 31 mars. Fram till den 31 mars 2021 kan RRM-aktörerna meddela till ACER, om de inte längre vill vara verksamma i rollen i fråga. Då behöver aktörerna inte betala avgiften för 2021. I fråga om avgifter för 2021 tillämpas balanseringsmekanismen för avgifter inte på den individuella transaktionsbaserade avgiftsdelen.

Summan av de årliga avgifterna beräknas uppgå till 8,3 miljoner euro

Under beredningen av beslutet har kommissionen hört intressenter från hela Europa och ACER:s tillsynsnämnd och bedömt beslutets ekonomiska konsekvenser för varje aktör. Summan av avgifterna som tas ut är uppskattningsvis 8,3 miljoner euro på årsnivå. På grundval av de siffror som presenterats i bedömningsskedet rapporterar 87 RRM-aktörer transaktioner som gör att tre av dessa aktörer ska betala en avgift på över 0,5 miljoner euro. Den genomsnittliga avgiften per RRM-aktör är cirka 96 000 euro och medianavgiften cirka 22 000 euro om året. Under beredningen uppskattades dessutom avgiftsbeloppet per marknadsaktör utifrån en förmodan om att RRM-aktörerna fördelar avgifterna i sin helhet till dessa. I bedömningsskedet uppgick det totala antalet rapporterande marknadsaktörer till 8 656. De uppskattningsvis högsta avgifterna, 50 000–100 000 euro per år, kommer att riktas till sex av dessa aktörer. Den genomsnittliga avgiften är 963 euro per marknadsaktör och medianavgiften är 275 euro om året. 

Betalningen av avgifter grundar sig på artikel 32 i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EU) nr 2019/942 och har fastställts genom Europeiska kommissionens beslut (EU) nr 2020/2152 av den 17 december 2020.

Kommissionens beslut med bakgrundsuppgifter samt vanliga frågor om avgifterna finns på ACER:s webbplats, under REMIT-avgifter i REMIT-portalens dokumentavsnitt. 

Ytterligare information lämnas vid Energimyndigheten av Lasse Pollari, ledande sakkunnig, tfn 029 5050 198, [email protected]
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet