Alla meddelanden

Hushållens elräkningar nästan oförändrade 2020

I januari 2021 betalade hushållen totalt 0,2 procent mer för sin el än i november 2019, beloppet på fakturan för kunder med eluppvärmning ökade med 0,6 procent under perioden.

Pressmeddelande 28.1.2021
324 miljoner euro betalades i produktionsstöd i form av inmatningspris

I fjol betalades rekordbelopp på 324 miljoner euro i inmatningspris för förnybar energi, då 229 miljoner euro hade redovisats för 2019. Ökningen beror till stor del på vårens exceptionellt blåsiga förhållanden och det låga elpriset. 

Pressmeddelande 26.1.2021
Besluten gällande lokal kollektivtrafik och gastankningspunkter har publicerats

Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande användning av el och biogas i trafiken. I anbudsförfarandet gav stödsökande anbud för stödsummor med vilka de är beredda att förverkliga en biogas tankningspunkt, laddningspunkt för lokal kollektivtrafik eller fordonsladdningspunkt med hög prestanda. Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande biogas tankningspunkterna och laddningspunkterna för lokal kollektivtrafik.

Pressmeddelande 21.1.2021
ACER inför REMIT-avgifter år 2021

Under 2021 börjar ACER ta ut REMIT-avgifter, avgiften gäller registrerade rapporteringsmekanismer (RRM-aktörer). Med de årliga avgifterna täcks ACER:s kostnader för verksamhet på grundval av artikel 8 i REMIT-förordningen.

Pressmeddelande 14.1.2021
Infrastrukturstöd för trafiken anbudsförfarande 2021

Energimyndigheten öppnar i april 2021 ett anbudsförfarande med strävan att främja utvidgningen av laddningsnätverk för eltrafik och för tankningsnätverk för biogas i trafiken. Det är det fjärde och sista anbudsförfarandet med den nuvarande infrastödsförordningen (498/2018). Eftersom det inte gjorts beslut om fortsättning av det nuvarande stödprogrammet uppmanar Energimyndigheten att delta i anbudsförfarandet i april.

Pressmeddelande 13.1.2021
År 2020 betalades 74,6 miljoner euro i kompensationsstöd för utsläppshandel

I fjol betalades 74,6 miljoner euro i kompensationsstöd för de indirekta effekterna av utsläppshandel till 40 företag och 61 anläggningar inom den energiintensiva industrin. Stödet kompenserade för inverkan av priset på 2019 års utsläppsrätter på elpriset.

Pressmeddelande 13.1.2021
Energisammanslutningar ska främja utnyttjandet av egen elproduktion

Förordningen om utredning och mätning av elleveranser har utökats med bestämmelser om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder samt deras uppgifter. I och med ändringen föreskrivs också om fördelningen av gemensamt producerad el i utredningen av elleveranser samt om nettoberäkningen av elförbrukningen och produktionen på eldriftsstället i utredningen av elleveranser.

Pressmeddelande 13.1.2021
Tillsynsbesluten om skäligheten i prissättningen av nätverksamheten 2016–2019 är färdiga

Den 9 december 2020 utfärdade Energimyndigheten tillsynsbeslut om skäligheten i prissättningen av elnäts- och naturgasnätsverksamheten per nätinnehavare för tillsynsperioden 2016-2019. Besluten har därefter sänts för kännedom till alla nätinnehavare och myndigheten publicerar nu en sammanställning av dem. De bolagsspecifika nyckeltalen publiceras på myndighetens webbplats ännu före jul.

Pressmeddelande 18.12.2020
Anvisning om angivande av mängden naturgas som överförts på fakturor för 2021

Energimyndigheten publicerade i slutet av 2019 en anvisning om specifikationen av fakturor för naturgas som överförs 1.1–31.12.2020. Avsikten var att anvisningen skulle vara tillfällig. Enligt en nyhet som Skatteförvaltningen publicerade den 25.11.2020 stannar skattenivåerna vid det lägre värmevärdet också 2021, och därför fortsätter Energimyndigheten anvisningens giltighet tills vidare.

Pressmeddelande 3.12.2020
Elen förväntas räcka till under vinterkylan i Finland - stängningen av gamla kraftverk har minskat på elproduktionskapaciteten

Stängningen av gamla kraftverk har minskat på den inhemska produktionskapaciteten som är tillgänglig under toppbelastning jämfört med förra året. Utan betydande fel uppskattar dock Energimyndigheten att elproduktion och export på marknadsvillkor och i sista hand effektreserven räcker till för att täcka den uppskattade toppförbrukningen under vintern 2020–2021. 

Pressmeddelande 3.12.2020