Alla meddelanden

Andelen elavtal med börspris fördubblades 2023

Andelen elavtal med börspris ökade kraftigt 2023. Samtidigt minskade antalet avtal som gäller tills vidare tydligt. Tidsbundet elavtal är fortfarande det populäraste valet bland finländska hushåll. Som nya avtalstyper erbjuds konsumenterna allt oftare olika hybrid- och förbrukningseffektprodukter.

Pressmeddelande 15.5.2024
Ny utredning öppnar utsikten för att förebygga energifattigdom i Finland 

Den finländska energifattigdomen förebyggs bäst genom att man fortsätter att utveckla det sociala trygghetssystemet, byggnadsbeståndets energieffektivitet samt stöd- och rådgivningstjänsterna, konstaterar Energimyndighetens utredning om energifattigdomens uppkomst. Den finländska energifattigdomen avviker från den europeiska och dess särdrag granskas i den nu publicerade utredningen som Gaia Consulting genomfört. 

Pressmeddelande 29.4.2024
Den reviderade REMIT-förordningen förbättrar skyddet mot missbruk på energimarknaden

REMIT-förordningen har uppdaterats med nya krav som förbättrar skyddet mot missbruk på grossistmarknaden för energi. Den nya REMIT-förordningen träder i kraft den 7 maj 2024.

Pressmeddelande 23.4.2024
Ursprungsgarantier för kärnkraft erövrar marknaden

Utvidgningen av systemet för ursprungsgarantier för energi till nya garantiprodukter har fått energiproducenter, försäljare och användare i farten och det syns i antalet åtgärder som gjorts i registren över ursprungsgarantier. Ursprungsgarantierna för kärnkraftsproducerad el och uppvärmning som producerats från förnybara källor har väckt stort intresse.

Pressmeddelande 23.4.2024
Energimyndigheten skaffar inte effektreservkapacitet för perioden 1.11.2024–31.10.2025

Enligt Energimyndighetens beslut finns det inget behov av att skaffa en effektreserv för den kommande perioden 2024–2025. Enligt utredningen som ligger till grund för beslutet kommer den av statsrådet fastställda målnivån för leveranssäkerheten för el inte att överskridas.

Pressmeddelande 11.4.2024
HFD:s beslut: Korssubvention strider mot särredovisningsbestämmelserna även i företagsarrangemang

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) beslut av den 28 mars 2024 upphäver i enlighet med Energimyndighetens yrkande marknadsdomstolens beslut om åtskillnad av Gasum Oy:s affärsverksamheter och förbudet mot korssubventionering. Det beslut Energimyndigheten fattat sätts i kraft och den påföljdsavgift som myndigheten kräver återförsänds till marknadsdomstolen för ny behandling. 

Pressmeddelande 28.3.2024
Vattenfall AB och Vattenfall Oy bröt mot förbudet mot marknadsmanipulation

Energimyndigheten anser att Vattenfall AB och Vattenfall Oy har brutit mot REMIT-förordningens förbud mot marknadsmanipulation. Energimyndigheten föreslår ingen påföljdsavgift för företagen. Energimyndigheten undersökte de felaktiga köp- och säljanbud som bolagen hade på dygnsmarknaden för el 2022.

Pressmeddelande 29.2.2024
Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri betalades ut 117,7 miljoner euro 2023

Energimyndigheten betalade ut elektrifieringsstöd sammanlagt 117,7 miljoner euro till 49 olika anläggningar som ägs av 27 företag inom energiintensiv industri under 2023. Elektrifieringsstödet för energiintensiv industri är ett femårigt stödsystem som infördes i Finland 2022. Stödet är ämnat för sektorer med en betydande risk för koldioxidläckage enligt EU-kommissionens definition. Företagen ska använda minst hälften av det beviljade stödet till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser i sin produktion.

Pressmeddelande 24.1.2024
Billigare el för hushållen 2023 - priset på nya elavtal sjönk

Lägre priser på partimarknaden för el avspeglades också på elpriserna för konsumenterna 2023. Medelpriset på el sjönk med i genomsnitt 34 procent för hushåll och 28 procent för kunder med eluppvärmning. I genomsnitt minskade beloppet på konsumenternas elräkningar med nästan en femtedel. Elpriset för finländarna ligger under EU-genomsnittet.

Pressmeddelande 23.1.2024
Fingrid försummade varken anslutnings- och överföringsskyldigheten eller skyldigheten att utveckla elnätet vid anslutning av OL3 till nätet

Energimyndigheten anser att stamnätsbolaget Fingrid Abp inte har försummat sina skyldigheter avseende anslutning, överföring och utveckling i samband med anslutning av -kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3 till elnätet. 

Pressmeddelande 12.1.2024