Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Energimyndigheten påminner: Vi bedömer bolagens verksamhet endast inom ramen för elmarknadslagstiftningen

Energimyndigheten har blivit kontaktad av många angående oklarheter gällande mätning av förbrukad energi. Energimyndigheten påminner att dess behörighet begränsar sig till elmarknadslagstiftningen.

Pressmeddelande 30.6.2023
Priset på elleveransskyldigheten bedöms marknadsbaserat

Energimyndigheten har fastställt att skäligheten i priset på leveransskyldiga elavtal bedöms marknadsbaserat genom att jämföra priset med det genomsnittliga konkurrensutsatta detaljmarknadspriset för motsvarande avtalstyp. Energimyndigheten drog för första gången upp riktlinjer i ärendet genom sitt beslut av den 28.6.2023. Enligt Energimyndigheten kan elförsäljaren inte erbjuda börsel som den enda produkten som omfattas av leveransskyldighet och priserna och villkoren i avtalen om leveransskyldighet ska vara lättillgängliga för slutanvändarna. Elmarknadslagens bestämmelser om skälig prissättning gäller endast leveransskyldig detaljförsäljning av el.

Pressmeddelande 28.6.2023
Residualmixen för år 2022 har publiserats

Residualmixen redogör för produktionsmixen för den icke-certifierade el som har förbrukats i Finland, den genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp mängden använt kärnbränsle från elproduktionen enligt residualmixen.

Pressmeddelande 20.6.2023
Energimyndigheten har publicerat ett tillsynsbrev om mätning av elleveranser och bedömning av mätningsuppgifter

Energimyndigheten har kontaktats flera gånger om oklarheter i anslutning till mätningen av elleveranser i distributionsnätet. Syftet med det publicerade tillsynsbrevet är att vägleda distributionsnätsinnehavarna i tolkningen av lagstiftningen kring mätning av elleveranser.

Pressmeddelande 16.6.2023
Energimyndighetens system för inlämnande av ansökningar om elpriskompensation till konsumenter har öppnats

Energimyndigheten har öppnat ett system för konsumenter där de kan ansöka om ett beslut hos Energimyndigheten om det har skett ett fel i betalningen av elpriskompensationen.

Pressmeddelande 2.5.2023
En del näringsidkare som kan jämställas med konsumenter har rätt till elpriskompensation

En del enskilda näringsidkare har rätt till lagenlig elpriskompensation. Till exempel näringsidkare som ingått elavtal med FO-nummer och som använder firmanamn kan ha rätt till gottgörelse. Förutsättningen är att över hälften av elförbrukningen hänför sig till privat bruk. Rätten till kompensation och kompensationens belopp bedöms från fall till fall. Aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag eller föreningar har inte rätt till kompensation.

Pressmeddelande 21.4.2023
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 1,3 miljoner ton 2022

Koldioxidutsläppen från de anläggningar i Finland som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till sammanlagt 19,0 miljoner ton 2022. Utsläppen minskade med 6,4 procent jämfört med utsläppen 2021.

Pressmeddelande 3.4.2023
Kommissionen föreslår reformer i elmarknadsmodellen

Europeiska kommissionen publicerade 14.3.2023 lagstiftningsförslag för att förnya elmarknadsmodellen. Kommissionens mål är att påskynda införandet av förnybara energikällor och gradvis avveckling av naturgasanvändningen, minska konsumentfakturornas beroende av varierande priser på fossila bränslen, skydda konsumenterna bättre mot framtida pristoppar och eventuell marknadsmanipulation samt göra EU:s industri ren och mer konkurrenskraftig.

Pressmeddelande 22.3.2023
Påminnelse om tidsfristen för annulleringen av ursprungsgarantier för värme och kyla år 2022

Energimyndigheten påminner att annulleringen av ursprungsgarantier som hänför sig till kalenderåret 2022 måste göras senast den 31 mars 2023.

Pressmeddelande 17.3.2023
År 2022 blev de finländska hushållens elräkningar i genomsnitt cirka 50 procent dyrare

Hushållens totala elpris fortsatte att stiga år 2022. Elpriset steg för konsumenterna i hela Europa. I Finland steg priset på elenergi med i genomsnitt 142 procent för hushåll och 106 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Totalpriset på el (inklusive energi, överföring och skatter) steg i genomsnitt med 53 procent för hushåll och 47 procent för de som sköter uppvärmningen med el. Hushållens elenergipriser varierar dock stort på grund av typen av elavtal och tidpunkten då avtalet ingicks. Elförbrukningen minskade betydligt år 2022. Den inhemska elproduktionen förblev nästan oförändrad och genom elbesparingar kompenserades upphörandet av import från Ryssland.

Pressmeddelande 19.1.2023