Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Anvisningar till Fi-Nergy Voimas och 365 Hankintas kunder

Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima OÜ:s och 365 Hankinta Oy:s elleverans till kunderna har avbrutits. På den här sidan finns anvisningar för kunder som har elförsäljningsavtal med dessa bolag.

Pressmeddelande 11.6.2021
Energimyndigheten uppmanar Fi-Nergy Voimas och 365 Hankinnas kunder att snabbt välja en ny elförsäljare

Fi-Nergy Voima Oy, Fi-Nergy Voima OÜ och 365 Hankinta Oy kan inte fortsätta elleveransen till sina kunder på grund av att en balansansvarig saknas. Bolagens eldistribution till kunderna avbryts inte omedelbart. Energimyndigheten uppmanar kunderna att snabbt ingå avtal med en nya elförsäljare. 

Pressmeddelande 11.6.2021
När klimatmålen skärps ökar behovet av energirådgivning

I två år har varje landskap på fastlandet haft en egen energirådgivare. Energirådgi-varen hjälper kommuninvånarna med energifrågor oberoende av boendeform. I fjol handlade flest frågor om ämnen som olika värmepumpar, solpaneler och stöd. Energirådgivaren sporrar också kommunerna och små och medelstora företag mot energi- och klimatmålen genom att stöda förverkligandet av energieffektivitetsavtal och inledandet av energibesiktningar.

Pressmeddelande 24.5.2021
Det första stödbeslutet har fattats i anbudsförfarandet för förnybar energi

Anbudsförfarandet för förnybar energi ledde till ett lågt stödbelopp: 24 000 euro i stöd till Hirvineva-Limingo vindpark för det sista kvartalet 2020.

Pressmeddelande 30.4.2021
Företag investerar inom de närmaste åren i solel och värmepumpar

Av Motivas och Energimyndighetens färska enkät framgår att finländska företags energiinvesteringar inom den närmaste framtiden riktar sig mot solel, värmepumpar samt lösningar som främjar kolneutralitet och flexibilitet i efterfrågan. Intresset för att använda stora värmepumpar som utnyttjar spillvärme har ökat mest.

Pressmeddelande 8.4.2021
Utsläppen från anläggningar inom Finlands utsläppshandelssektor minskade med 3,6 miljoner ton 2020

Den totala utsläppsmängden för de finländska anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandel uppgick till 19,6 miljoner ton koldioxid 2020. Utsläppen minskade med 15,7 % av utsläppsmängden 2019. 

Pressmeddelande 1.4.2021
2021 anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd börjar

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd under april månad. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten. Energimyndigheten uppdaterar 6.4. listan med kommuner som enligt Energimyndighetens vetskap inte är prioriterade kommuner i grupp 3.

Pressmeddelande 31.3.2021
Systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el stängs för nya sökande den 15 mars 2021

Statsrådet föreslår att Republikens president stadfäster lagen om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor. Genom lagändringen stängs systemet med produktionsstöd för skogsflisbaserad el för nya sökande från och med den 15 mars 2021. Till skogsfliskraftverk som tidigare godkänts till systemet samt skogsfliskraftverk som redan nu omfattas av produktionsstödet betalas emellertid produktionsstöd ända till utgången av den normala 12-åriga stödtiden.

Pressmeddelande 26.2.2021
Energimärkningen förnyas, dessutom nya krav på resurseffektivitet och livslängd

Energimärkningen på hushållsapparater och hemelektronik förnyas från och med den 1 mars 2021. Den bekanta märkningen med röda och gröna pilar återgår till skalan A–G, men energieffektivitetskraven har stramats åt. Samtidigt beaktar de förnyade ekodesignförordningarna för första gången den cirkulära ekonomin och kräver bland annat att apparater ska kunna repareras och att reservdelar och programvaruuppdateringar ska finnas tillgängliga.

Pressmeddelande 25.2.2021
Besluten gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda har publicerats

Energimyndigheten ordnade i oktober 2020 det tredje anbudsförfarandet för infrastrukturstöd gällande användning av el och biogas i trafiken. Energimyndigheten har gett besluten av anbuden gällande fordonsladdningssystem med hög prestanda och ordnar 11.2.2021 kl. 12.30 en webinar om resultaten i anbudsförfarandet av trafikens infrastrukturstöd som hölls 2020.

Pressmeddelande 5.2.2021