Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Resultaten gällande andbudsförfarandet för laddningspunkter med hög prestanda har publicerats

Energimyndigheten ordnade i maj-juni 2022 det första anbudsförfarandet enligt den nya förordningen (178/2022) för infrastrukturstöd gällande användning av el i trafiken. I anbudsförfarandet beviljas stöd för fordons laddningspunkter med hög prestanda. 5 miljoner euro stod som stödsumma i anbudsförfarandet. Energimyndigheten fick totalt 141 anbud. Totalt gavs anbud med en sammanlagd stödmängd av 7,62 miljoner euro. De godkända besluten hittas på Energimyndighetens webbsida.

Pressmeddelande 10.8.2022
Anbuden om stöd för snabbladdningspunkter överstiger anslaget med cirka 50 procent

Energimyndigheten verkställde i maj-juni 2022 den första anbudsutsättning av infrastrutstöd för vägtrafiken i enlighet med förordningen som trädde i kraft i mars 2022. I den verkställda anbudsutsättningen beviljas stöd för investeringar i DC-fordonsladdningspunkter med hög effekt.

Pressmeddelande 22.6.2022
Kapaciteten för solel ökade med över 100 megawatt i Finland 2021

Den småskaliga produktionen av solel har ökat kraftigt under de senaste åren. Kapaciteten har nästan fördubblats på två år. I slutet av 2021 var sammanlagt cirka 395 megawatt produktionskapacitet för solel ansluten till elnätet - enligt preliminära uppgifter ökade kapaciteten med över 100 megawatt på ett år.

Pressmeddelande 20.6.2022
Finland överskred rejält EU:s mål för energieffektivitet 2020

Finland överskred klart sina energibesparingsåtaganden fastställda för perioden 2014–2020 enligt EU:s energieffektivitetsdirektiv. I slutet av 2020 var de totala faktiska energibesparingarna över 85 procent större än Finlands nationella åtagande. Finland uppnådde även sina övriga energibesparingsmål.

Pressmeddelande 16.6.2022
Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd öppnas för tankningspunkter för förnybart väte

Anbudsförfarandet för tankningspunkter för förnybart väte öppnas 20.6.2022. Energimyndigheten tar emot anbud fram till 22.8.2022, före kl. 12.00. Stödmängden är en miljon euro. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten.

Pressmeddelande 16.6.2022
Godkännande av hållbarhetssystemen framskrider

Energimyndigheten har godkänt de första hållbarhetssystemen för anläggningarna som producerar el, värme eller kyla av biomassabränslen. Med hjälp av hållbarhetssystemen påvisar verksamhetsutövarna hållbarheten av biomassabränsle samt flytande biobränsle som använts, vilket är ett krav för bland annat bränslets nollutsläpp för anläggningar som hör till utsläppshandeln.

Pressmeddelande 15.6.2022
Uppgången i elöverföringspriser stannade av 2021 - elnätets leveranssäkerhet ligger på en bra nivå

Investeringarna som gjorts för att förbättra elnätets leveranssäkerhet har höjt konsumenternas nätavgifter från och med 2016. Den allmänna utvecklingen av överföringspriser vände dock nedåt 2021. Energimyndigheten uppskattar att nätavgifterna kan komma att sjunka de närmaste åren speciellt i städerna, men i en del landsbygdsområden kan de fortsätta stiga något.

Pressmeddelande 7.6.2022
Leveranssäkerheten för el tryggas med en effektreserv på 600 megawatt - anbudsförfarande pågår

Den effektreserv som behövs i Finland för den period på ett år som inleds i november 2022 är 600 megawatt. Energimyndigheten anser i sitt färska beslut att det inte är möjligt att godkänna kapacitet för effektreserven som kommer utanför Fastlandsfinland. Anbudsförfarandet för effektreserven inleds idag.

Pressmeddelande 2.6.2022
Anbudsförfarande gällande trafikens infrastrukturstöd för snabbladdningspunkter för fordon i gång, anbudsförfarande för väte öppnas

Energimyndigheten tar emot anbud för infrastöd till snabbladdningspunkter fram till 13.6.2022 före kl. 12.00. Anbudsförfarandet för tankningspunkter för väte öppnas 20.6.2022. Anbudsgivaren uppmanas att kontrollera behörigheten i TAKILA-tjänsten samt delta i TAKILA-skolningen 7.6.2022.

Pressmeddelande 2.6.2022
Nu är hushållen intresserade av värmepumpar och solel – den regionala energirådgivaren hjälper till med att sänka energikostnaderna

Kostnadsfri och oberoende energirådgivning är ett viktigt stöd för hushåll som ska anpassa sig till varierande energikostnader. Nu erbjuds konsumenter, små och me-delstora företag och kommuner rådgivning, finansierad av Energimyndigheten, fram till 2025. Du känner väl till energirådgivaren i ditt landskap?

Pressmeddelande 2.6.2022