Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Nationell rapport om el- och naturgasmarknaden 2019

Baserat på direktiven om elmarknad och naturgas utarbetar Energimyndigheten en årlig rapport till Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) och Europeiska kommissionen om drift och övervakning av den finska marknaden för el och naturgas.

Pressmeddelande 15.7.2020
Prissättningsmetoderna för anslutningar har publicerats

Energimyndigheten har fastställt 25.6.2020 nya metoder för prissättning för nätinnehavarens anslutningstjänst för distributionsnätsinnehavare innehavare av högspänningsdistributionsnät. 

Pressmeddelande 29.6.2020
Produktionskapaciteten inom solkraft fortsatte att öka 2019 - den årliga ökningen var 64 procent

Av den preliminära information som Energimyndigheten har samlat in av elnätsbolagen framgår att produktionskapaciteten hos den solkraft som var ansluten till elnätet i slutet av 2019 uppgick till cirka 198 megawatt. Kapaciteten hos solkraftsproduktionen som är ansluten till elnätet ökade med 77 megawatt (64 procent) på ett år. Solkraftens andel av den småskaliga elproduktionen är cirka 71 procent.

Pressmeddelande 18.6.2020
Energimärkningen förnyas 2021

EU:s energimärkning förnyas från och med mars 2021. Bakgrunden till reformen är den ökade energieffektiviteten och oklarheten i den nuvarande energimärkningen för konsumenterna. Den största förändringen i energimärkningen gäller klassificeringen som återgår till skalan A till G. Klasserna att A +, A + + och A + + + tas bort.

Pressmeddelande 28.5.2020
COVID-19 epidemins inverkan på trafikens infrastrukturstöd

Coronaepidemin kan orsaka oöverkomliga hinder för projekt som fått ett godkänt stödbeslut, om projektens ibruktagning försenas på grund av till exempel att leverans av anordningar fördröjs eller på grund av andra utmaningar i och med undantagstillståndet.

Pressmeddelande 3.4.2020
Korrigering: Produktionsstöd betalas inte för elproduktion under de negativa timpriserna

Marknadspriset på el var negativt för första gången på det finska prisområdet den 10.2.2020 kl. 01-05.

Pressmeddelande 31.3.2020
El- och naturgasmarknaden samt näten fungerar som normalt

Trots undantagsförhållandet fungerar el- och naturgasmarknaden samt näten som normalt.

Pressmeddelande 19.3.2020
Infrastruktustöd för trafiken år 2020

Energimyndigheten ordnar i oktober 2020 en konkurrensutsättning av stöd för främjande av utbyggnaden av laddnings- och tankningsnätverk

Pressmeddelande 12.3.2020
Anslutning av småskalig produktion ska ingå i nätbolagens bastjänster

I sitt beslut av 13.2.2020 ansåg Energimyndigheten att den avgift för kontroll av produktion som ESE-Verkko Oy debiterat en kund i samband med kopplingen av ett solelsystem strider mot elmarknadslagstiftningen.

Pressmeddelande 2.3.2020
Begäran om utlåtande för prissättningsmetoder för anslutning

Energimyndigheten ber om Ert utlåtande om utkastet för prissättningsmetoder för anslutning.

Pressmeddelande 10.12.2019