Hoppa till innehåll

Billigare el för hushållen 2023 - priset på nya elavtal sjönk

Utgivningsdatum 23.1.2024 8.59
Pressmeddelande

Lägre priser på partimarknaden för el avspeglades också på elpriserna för konsumenterna 2023. Medelpriset på el sjönk med i genomsnitt 34 procent för hushåll och 28 procent för kunder med eluppvärmning. I genomsnitt minskade beloppet på konsumenternas elräkningar med nästan en femtedel. Elpriset för finländarna ligger under EU-genomsnittet.

De priser som sjönk mest under 2023 var priserna i nya tidsbestämda elavtal, som reagerade på ändringar i priserna på derivat. Priset på nya tvååriga avtal sjönk med 58 procent för hushåll och 60 procent för kunder med eluppvärmning. Det totala priset på el, inklusive el, överföring och skatt, sjönk med i genomsnitt 19 procent för hushållen och 16,3 procent för kunder med eluppvärmning. Konsumentpriset varierar beroende på avtalstyp och när avtalet har ingåtts.

Ifjol höjde 40 procent av nätbolagen överföringspriset. Den genomsnittliga höjningen av 4,5 procent, och i de flesta fall berörde höjningarna glesbygdsområden och tätorter. Tillsynsmetoderna för 2024–3031, som trädde i kraft nyligen, kommer att förbättra kostnadsmotsvarigheten i nätverksamheten.

Lugnare läge på elmarknaden

Partipriserna för el sjönk i hela Europa. I Finland sjönk områdespriset exkl. skatt från 154 euro per megawattimme året innan till 56 euro. Prisfluktuationerna under året stärktes av enstaka pristoppar, som orsakades av väderleken samt samtidiga fel på kraftverk och i överföringsförbindelser. Vindkraftsproduktionens växande andel ökade mängden negativa timpriser inom Europa och i synnerhet i Norden.

Hushållens elkonsumtion var oförändrad 2023. Den inhemska elproduktionen i Finland ökade med mer än 15 procent tack var mer vindkraftsproduktion och infasningen av kärnkraftverksenheten Olkiluoto 3. Nettoimporten av el var exceptionellt liten och stod för endast två procent av konsumtionen. Med undantag för konsumtionstopparna var Finland självförsörjande på el och för första gången några gånger en nettoexportör på veckonivå.

Efter senhösten och vintern 2022–2023 har partimarknaden för el lugnat ner sig och fungerar på det stora hela bra. 

- För att vi ska kunna jämna ut de största pristopparna och trygga leveranssäkerheten i framtiden behövs det allt mer investeringar i tillförlitlig och flexibel reglerkapacitet och kraftlagring. Dessutom måste vi bli bättre på att beakta förbrukningsflexibiliteten i prisofferterna på elbörsen, säger Simo Nurmi, överdirektör för Energimyndigheten.

Energimyndigheten offentliggör andelarna för olika hushållens olika avtalstyper senare under våren 2023.

Elmarknaden nu – en översikt av 2023, på finska (pdf)

Mer information lämnas av

  • Simo Nurmi, överdirektör, tfn 029 5050 011
  • Marknader: Antti Paananen, direktör, tfn 029 5050 013
  • Näten: Veli-Pekka Saajo, direktör, tfn 029 5050 023
    epost: [email protected].
2024 El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Nyhet