Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom elnätverksamheten 2018

21.11.2019 11.31 | Publicerad på svenska 21.11.2019 kl. 11.38
Pressmeddelande

Energimyndigheten publicerar preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen 2018.

​Beräkning och uppgifter:

 • justerat återanskaffningsvärde för elnätstillgångarna
 • justerat nuvarande bruksvärde för elnätstillgångarna
 • justerade linjära avskrivningar på elnätstillgångarna
 • justerat eget kapital som bundits i elnätsverksamheten
 • justerat räntebärande främmande kapital som bundits i elnätsverksamheten
 • justerat räntefritt främmande kapital som bundits i elnätsverksamheten
 • justerat kapital som bundits i elnätsverksamheten
 • skälig avkastning
 • faktiskt justerat resultat
 • överskott eller underskott
 • kumulerad överskott eller underskott under 2016 - 2018 (PDF)
 • poster av vinstutdelningskaraktär

Energimyndigheten publicerar nu för första gången såhär omfattande bolagsspecifika uppgifter.

Uppgifterna bygger på tillsynsmetoderna som Energimyndigheten godkände 30.11.2015 och som gäller den tredje tillsynsperioden av elnätverksamheten 1.1.2016–31.12.2019. Uppgifterna om de första åren av den innevarande fjärde tillsynsperioden är fortfarande preliminära. Energimyndigheten fastställer över- eller underskotten för åren 2016–2019 genom tillsynsbesluten som ges tidigast år 2020. De preliminära beräkningarna av över- eller underskotten för år 2016, 2017 och 2018 berättar således inte huruvida prissättningen för hela den fjärde tillsynsperioden är skälig i sin helhet.

I en separat bilaga (PDF) har över- och underskotten beräknats genom att från det faktiska justerade resultatet avdra den skäliga avkastning som fastställts för kapitalet som bundits till nätverksamheten. Med underskott avses att prissättningen understiger nivån som fastställts som skälig. På motsvarande sätt avses med överskott att prissättningen överskrider nivån som fastställts som skälig. Över- och underskott som överförts från den tredje tillsynsperioden till den fjärde tillsynsperioden och kumulerad över- och underskott från den fjärde tillsynsperioden anges separat i bilagstabellen enligt bolag.

Nätinnehavaren ska under fjärde tillsynsperioden (2016–2019) ta i beaktande tillsynsbeslutet som gavs 2017 under tredje tillsynsperioden (2012–2015) då denne fastställer storleken på avgifterna som debiteras för överföringstjänsterna. Ifall nätinnehavarens prissättning således överskred en skälig nivå under tredje tillsynsperioden (2012–2015) åläggs nätinnehavaren att beakta det eventuella överskottet i den prissättning som ska gälla under den fjärde tillsynsperioden (2016–2019).

Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom elnätsverksamheten

Mer information: redovisningsexpert Venla Stålnacke, tfn 029 5050 095, ledande expert Tiina Karppinen, tfn 029 5050 035, nätingenjör Valtteri Varonen, tfn 029 5050 089 och direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023.

El- och naturgasnäten Nyhet