Anslutning av småskalig produktion ska ingå i nätbolagens bastjänster

2.3.2020 13.12 | Publicerad på svenska 4.3.2020 kl. 9.36
Pressmeddelande

I sitt beslut av 13.2.2020 ansåg Energimyndigheten att den avgift för kontroll av produktion som ESE-Verkko Oy debiterat en kund i samband med kopplingen av ett solelsystem strider mot elmarknadslagstiftningen.

Enligt beslutet agerade bolaget i strid med lagen när det ställde krav (kontrollbesök) som avvek från anslutningsvillkoren på anslutning av småskalig produktion och debiterade kunden en separat kontrollavgift för småskalig produktion. Bolaget bröt mot lagen också då det avvek från de allmänna försäljningspriserna och -villkoren i en situation där kunden inte förutsatte tjänster som avvek från det normala. Anslutning av småskalig produktion ska i sin helhet ingå i nätbolagets bastjänster för kunder, och det förutsätter inte en högre servicenivå än normalt.

Myndigheten ålade ESE-Verkko Oy att slopa kontrollavgiften för småskalig produktion i sin prislista och anvisningarna enligt vilka kontrollbesök är en förutsättning för nätanslutning. Dessutom ålägger myndigheten bolaget att återbetala debiterade kontrollavgifter för småskalig produktion till kunderna sedan 2015 efter att beslutet vunnit lagakraft.

Ytterligare information: ledande expert Tiina Karppinen tfn 029 5050 035 och jurist Viivi Varila 029 5050 050.

Beslut om lagligheten hos kontrollavgift för småskalig produktion på finska (pdf)

El- och naturgasnäten Nyhet