Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom naturgasnätverksamheten 2018

21.11.2019 11.44 | Publicerad på svenska 21.11.2019 kl. 11.52
Pressmeddelande

Energimyndigheten publicerar preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen 2018.

Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen 2018 och i bilagan följande uppgifter som beräknats för nätinnehavare:

 • justerat återanskaffningsvärde för naturgasnätstillgångarna
 • justerat nuvarande bruksvärde för naturgasnätstillgångarna
 • justerade linjära avskrivningar på naturgasnätstillgångarna
 • justerat eget kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten
 • justerat räntebärande främmande kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten
 • justerat räntefritt främmande kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten
 • justerat kapital som bundits i naturgasnätsverksamheten
 • skälig avkastning
 • faktiskt justerat resultat
 • överskott eller underskott.
 • kumulerad överskott eller underskott under 2016 - 2018 (pdf)
 • poster av vinstutdelningskaraktär

Uppgifterna bygger på tillsynsmetoderna som Energimyndigheten godkände 30.11.2015 (överföringsnät: 18.12.2015) och som gäller den tredje tillsynsperioden av naturgasnätverksamheten 1.1.2016–31.12.2019. Uppgifterna om de första åren av den innevarande tredje tillsynsperioden är fortfarande preliminära. Energimyndigheten fastställer över- och underskotten för åren 2016–2019 genom tillsynsbesluten som ges tidigast år 2020. De preliminära beräkningarna av över- eller underskotten för år 2016 - 2018 berättar således inte huruvida prissättningen för hela den tredje tillsynsperioden är skälig i sin helhet. 

I en separat bilaga (PDF) har över- och underskotten beräknats genom att från det faktiska justerade resultatet avdra den skäliga avkastning som fastställts för  kapitalet som bundits till nätverksamheten. Med underskott avses att prissättningen understiger nivån som fastställts som skälig. På motsvarande sätt avses med överskott att prissättningen överskrider nivån som fastställts som skälig. Över- och underskott som överförts från den andra tillsynsperioden till den tredje tillsynsperioden och kumulerad över- och underskott från den tredje tillsynsperioden anges separat i bilagstabellen enligt bolag.

Nätinnehavaren ska under tredje tillsynsperioden (2016–2019) ta i beaktande tillsynsbeslutet som gavs 2017 under andra tillsynsperioden (2010–2015) då denne fastställer storleken på avgifterna som debiteras för överföringstjänsterna. Ifall nätinnehavarens prissättning således överskred en skälig nivå under andra tillsynsperioden (2010–2015) åläggs nätinnehavaren att beakta det eventuella överskottet i den prissättning som ska gälla under den tredje tillsynsperioden (2016–2019).

Preliminära beräkningar av den skäliga prissättningen inom naturgasverksamheten

Mer information: redovisningsexpert Venla Stålnacke, tfn 029 5050 095, ledande expert Tiina Karppinen, tfn 029 5050 035, nätingenjör Valtteri Varonen, tfn 029 5050 089 och direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023.

El- och naturgasnäten Nyhet