Energimyndigheten inledde ett forum för smarta nät

27.9.2019 13.53 | Publicerad på svenska 2.10.2019 kl. 17.26
Pressmeddelande

Energimyndigheten har inlett ett forum för smarta nät. Forumet ska stöda genomförandet av bestämmelserna i paketet om ren energi, de förslag som har lagts fram av arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät och visionen för smarta nät. En av forumets viktigaste uppgifter är att främja förbrukningsflexibilitet på marknaden och konsumenternas valmöjligheter. Utifrån de diskussioner som har förts på forumet lägger Energimyndigheten efter behov fram initiativ för ministeriet i syfte att utveckla lagstiftningen.

Vid sidan av genomförandet av bestämmelserna och förslagen från arbetsgruppen för smarta nät ska forumet för smarta nät även föra dialog om hur modellen för reglering av nätbolag ska kunna utvecklas så att förbrukningsflexibiliteten kan utnyttjas i nätverksamheten och lanseras på marknaden. Dessutom ska forumet kartlägga och dela erfarenheter av olika verksamhetsmodeller och bästa praxis.

De teman som ska behandlas på forumet är distributionsnätsinnehavarnas nya uppgifter när det gäller att använda marknadsbaserade flexibiliteter i nätverksamheten, tillträde för oberoende aggregatorer till olika marknader, reglering och vägledning av medborgarenergigemenskaper, mätning och informationsutbyte, att främja en kundinriktad detaljhandelsmarknad, att testa nya verksamhetsmodeller och verksamhetssätt och att möjliggöra pilotprojekt.

Forumet har som mål att diskutera konkreta förslag till utveckling av lagstiftningen inom olika teman. När behandlingen av ett enskilt tema har slutförts lägger Energimyndigheten utifrån diskussioner fram initiativ till ändring av elmarknadslagstiftningen för arbets- och näringsministeriet. Tidsplanen för behandling av olika teman på forumet har passats in i ministeriets lagstiftningsplaner.

Energimyndigheten syftar till största möjliga öppenhet i det arbete som utförs på forumet för smarta nät. Energimyndigheten har bjudit in representanter för olika myndigheter och relevanta organisationer som företräder användare och energibolag till forumet. Vid behov inbjuds även externa experter till möten för att hålla inledningsanförande om teman som ska behandlas. Dessutom läggs forumets arbetsplan, mötesmaterial och protokoll ut på Energimyndighetens webbplats. Vid behov kommer Energimyndigheten även att ordna offentliga samråd.

Mer information: Antti Paananen, direktör (Marknader), tfn 029 5050 013, och Veli-Pekka Saajo, direktör (Näten), tfn 029 5050 023.

Till webbplatsen för forumet för smarta nät

El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Nyhet