COVID-19 epidemins inverkan på trafikens infrastrukturstöd

3.4.2020 10.55 | Publicerad på svenska 3.4.2020 kl. 10.59
Pressmeddelande

Coronaepidemin kan orsaka oöverkomliga hinder för projekt som fått ett godkänt stödbeslut, om projektens ibruktagning försenas på grund av till exempel att leverans av anordningar fördröjs eller på grund av andra utmaningar i och med undantagstillståndet.

Energimyndigheten och arbets- och näringsministeriet söker nu lagstiftningslösningar på hur de projekt som fått ett godkänt stödbeslut i konkurrensutsättningen kunde fortsätta förberedelserna, så att rätt till stöd återstår oavsett om den 18 månader långa tidsfristen på investeringarna överskrids ifall överskridningen beror på coronaepidemin.

Enligt statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021 (498/2018, ”infrastödsförordningen”) 5 § är förutsättningen för beviljande av infrastrukturstöd att gastankningsanläggningen eller laddningssystemet tas i bruk inom 18 månader från det att beslutet om beviljande av stöd fattades. Enligt infrastödsförordningens 13 § 1 moment ska den som ansökt om stöd förse Energimyndigheten med en ansökan om betalning av stöd inom fyra månader från att projektets gastankningsanläggning eller laddningssystem enligt stödbeslutet ska ha tagits i bruk.

Enligt infrastödsförordningen har Energimyndigheten inte utrymme för bedömning av undantag från förordningens 18 månaders tidsfrist.

På grund av detta har Energimyndigheten begärt att arbets- och näringsministeriet gör ändringar i infrastödsförordningen. Genom ändringen skulle Energimyndigheten få utrymme för bedömning av undantag från den 18 månader långa tidsfristen, om projektets förverkligande fördröjs på grund av undantagsorsaker oberoende av den stödsökande. Beviljande av tilläggstid är således beroende av prövning och skulle gälla situationer var det är fråga om oöverkomliga hinder som den stödsökande inte skäligen kunnat förbereda sig på. Energimyndigheten avgör i det enskilda fallet om tilläggstid kan beviljas för projektet.

Målet är att förändringen träder i kraft under sommaren 2020 så att Energimyndigheten skulle ha befogenhet att bevilja undantag från den 18 månader långa tidsfristen för de projekt som godkänts i den andra omgången av konkurrensutsättningen för infrastöd. Energimyndigheten informerar senare de stödberättigade projekten om ändringen i infrastödsförordningen samt om tillvägagångsättet för ansökan om tilläggstid.

  • Frågor gällande infrastöd och konkurrensutsättningen kan ställas till Energimyndigheten på adressen [email protected]
  • Frågor gällande ändringen av förordningen kan ställas till Inkeri Lilleberg (arbets- och näringsministeriet) på adressen [email protected]
Förnybar energi Nyhet