Skip to Content

Elen förväntas räcka till i vinter i Finland - en period av hård köld kan begränsa elimporten från grannländerna

Utgivningsdatum 3.12.2021 8.58 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 13.25
Pressmeddelande

Energimyndigheten förväntar sig att Finlands produktionskapacitet och elimporten från grannländerna kommer att räcka till för att täcka efterfrågan på el i vinter. Effektläget i Mellansverige är emellertid mer ansträngt och om toppförbrukningen i grannländerna infaller samtidigt kan detta påverka tillgången på importel. Effektreservkraftverken står i beredskap, ifall elproduktionen och förbrukningen inte möts på marknadsvillkor.

Energimyndigheten bedömer att risken för elbrist är liten under vintern 2021–2022. Den tillgängliga elproduktionskapaciteten i Finland och överföringsförbindelserna från grannländerna räcker tillsammans till för att täcka det uppskattade behovet av elkraft.

Det finns dock risk för att eleffekten inte räcker till, om toppförbrukningen i Finland sammanfaller med toppförbrukningen i SE3-området i Mellansverige. I så fall kan tillgången på importel försämras. Även flera simultana fel i den inhemska produktionskapaciteten eller i överföringsförbindelserna kan leda till effektunderskott.

Den inhemska marknadsmässiga produktionskapaciteten som finns tillgänglig under toppförbrukningen har minskat med cirka 100 megawatt jämfört med förra vinterns prognos. Viktiga förändringar i elproduktionskapaciteten under 2021 har varit den delvisa nedläggningen av kraftverket vid Veitsiluoto-fabriken (-65 MW) och stängningen av Laanilan Voimas kraftverk (-30 MW). Ny vindkraftskapacitet som blivit klar eller meddelats ska bli klar under 2021 uppgår till cirka 800–1 000 megawatt. Den uppskattade vindkraftskapaciteten som finns tillgänglig under toppförbrukningen räcker emellertid inte till för att ersätta annan elproduktionskapacitet som har försvunnit. Enligt Energimyndighetens uppskattning antas cirka 6 procent av vindkraftskapaciteten vara tillgänglig under toppförbrukningen.

Elförbrukningstoppar täcks med importel

Elförbrukningstoppen under en kall vinterdag har uppskattats till cirka 15 100 megawatt. Av den inhemska marknadsmässiga produktionskapaciteten har sammanlagt cirka 10 700 megawatt uppskattats stå till förfogande under förbrukningstoppen. 

För att täcka efterfrågan på el under förbrukningstoppen behöver Finland cirka 3 800 megawatt importel. Den marknadsmässiga elimporten kan vara större än så, och all tillgänglig inhemsk produktionskapacitet behöver inte nödvändigtvis tas i bruk under förbrukningstoppen. Tack vare överföringsförbindelserna är importkapaciteten från grannländerna till Finland sammanlagt cirka 5 100 megawatt.

De överföringsbegränsningar som Svenska kraftnät har gjort sedan i våras gäller elexport från Finland till Mellansverige. Däremot har inga begränsningar gjorts i importen av el från Sverige till Finland. 

Vid behov säkerställs balansen mellan efterfrågan och utbud med effektreserver. Effektreservkraftverken står i beredskap att starta inom 12 timmar under vintersäsongen och kan producera sammanlagt 611 megawatt el. Kraftverken startas endast om man inte uppnår marknadsmässig balans. 

I tabellen presenteras den uppskattade effektbalansen i Finland under en kall vinterdag vintern 2021–2022. Siffrorna omfattar inte Fingrids systemreserver. 
 

Kall vinterdag
(en gång på 10 år):

 
 
Produktionskapacitet (på marknadsvillkor) 10 700 MW
Effektreserv 611 MW
Förbrukning 15 100 MW
Finlands effektbalans utan import - 3 800 MW
Importkapacitet från andra länder 5 100 MW

Importen av naturgas täcker förbrukningen

Under kommande vinter förväntas importen av naturgas täcka förbrukningen. Att kompressorstationerna i Puiatu och Paldiski i Estland blev klara under 2021 har ökat importkapaciteten via Balticconnector. 

Enligt Gasgrid Finland står gassystemen i både Finland och Ryssland i normal beredskap under vintern 2021–2022. En genomsnittlig mängd gas har även lagrats i gaslagret i Lettland. Gaslagret i fråga betjänar även Finlands behov.

Om det uppstår störningar i tillgången på gas i Finland, kommer naturgasen till skyddade kunder att ersättas med kondenserad naturgas (LNG), biogas eller flytgas.

Mer information: sakkunnig Henri Hämäläinen, tfn 029 5050 145, [email protected].

Leveranssäkerhetsrapporterna är på finska.

Leveranssäkerheten för el 2021 (pdf)
Leveranssäkerheten för gas 2021 (pdf)
 

El- och naturgasmarknaden Nyhet