Skip to Content

Priset på hushållens el steg med en fjärdedel 2021 - den kraftigaste förändringen i räkningen för dem som värmer med el 

Utgivningsdatum 20.1.2022 9.00 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 12.22
Pressmeddelande

Det totala priset som hushållen betalade för el steg med 25,1 procent 2021, räkningen för dem som värmer med el ökade med 35,3 procent. Priset på elenergin steg kraftigt, men överföringspriserna sjönk något i fjol.

Den kraftiga höjningen av partimarknadspriserna för el syntes i slutet av året särskilt för dem som förnyade elavtalet – de nya avtalen som gäller tills vidare ökade med 48,3 procent för hushåll och med upp till 108,5 procent för dem som värmer med el. Priserna på nya tvååriga tidsbundna avtal steg med 77,6 procent för hushåll och 84 procent för dem som värmer med el. Även leveransskyldighetspriserna steg kraftigt: 59,7 procent för hushåll och 72,8 procent för elvärmare.  

De skattepliktiga överföringspriserna för el sjönk i genomsnitt med 0,7 procent för hushållsanvändare och med 0,8 procent för dem som värmer med el. Sammanlagt 13 av de 77 nätbolagen höjde och tretton sänkte sina överföringspriser under året, priserna sänktes med 2-17 procent. 

Ändringarna i övervakningen av överföringsprissättningen som trädde i kraft i början av 2022 väntas först synas i överföringspriserna för kunderna i stadsområdena. Distributionsnätsbolagens skäliga avkastning minskar med cirka 290 miljoner euro 2022 till följd av ändringen av tillsynsmodellen. 

Stora prisvariationer inom dygnet 

Partimarknadspriserna på el steg märkbart runt om i Europa efter sommaren; Finlands områdespris steg i fjol med 158 procent. Variationen i timpriserna inom ett dygn fortsatte att öka. Bakom höstens kraftiga prisstegring ligger framför allt de knappa nordiska vattenresurserna samt den kraftiga prisökningen på naturgas och stenkol. Priset på utsläppsrätter som stigit jämnt under ett år steg med sammanlagt 146 procent.   

Den begränsade överföringskapaciteten ökade prisskillnaderna mellan grossistmarknadens offertområden, men områdespriserna i Finland och Mellersta Sverige var mer enhetliga än tidigare.  
Elförbrukningen, den inhemska produktionen och nettoimporten steg i fjol till samma nivå som före pandemin. Med importerad el täcktes en femtedel av den inhemska konsumtionen, nettoimporten från Ryssland ökade kraftigt i takt med att den svenska importen minskade. 

Mer information: 

  • Överdirektör Simo Nurmi, tfn 029 5050 011 
  • Marknad: direktör Antti Paananen, tfn 029 5050 013 
  • Nätverk: direktör Veli-Pekka Saajo, tfn 029 5050 023

      e-postadresser: [email protected]
 

El- och naturgasmarknaden El- och naturgasnäten Nyhet