Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Infrastrukturstöd för eldrivna och biogasdrivna fordon: anvisningar för anbudsgivare har publicerats

Anvisningar för anbudsgivare har publicerats

Pressmeddelande 31.7.2019
Utkast till anvisningar för anbudsgivare är ute för kommentarer - En konkurrensutsättning av infrastrukturstöd för eldrivna och biogasdrivna fordon

Utkast till anvisningar för anbudsgivare är ute för kommentarer. Man kan delta i informationstillfället 13.6.2019 även på distans med fjärråtkomst.

Pressmeddelande 7.6.2019
Europeiska unionens domstol har gett ett avgörande gällande rabatter på e-fakturor

Europeiska unionens domstol har idag gett sin dom i följande tolkningsfrågor ställda av Marknadsdomstolen gällande den rabatt på elnätsavgiften som bolag som säljer el i detaljistledet ger till de kunder som har valt e-faktura.

Pressmeddelande 2.5.2019
Produktionsstöd till produktion av el med skogsflis betalas inte för prisperioden 1/2019

Stöd till produktion av el med skogsflis betalas inte för prisperioden 1/2019 (1.1.2019–31.3.2019), eftersom medelpriset för utsläppsrätten under tre månader var närmare 22 euro och torvskatten höjdes från 1,9 euro till 3 euro per megawattimme vid ingången av 2019.

Pressmeddelande 12.4.2019
Sju projekt får stöd från anbudsförfarandet för förnybar energi - genomsnittspriset för godkända anbud 2,5 euro/MWh

Energimyndigheten har fattat beslut med anledning av de anbud som lämnats in vid det teknikneutrala anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi. Samtliga 26 anbud som lämnats in till myndigheten gällde vindkraftsproduktionen. Sju projekt fick ett bifallsbeslut och 19 projekt fick avslag. Projekten godkändes i förmånlighetsordning. Alla godkända projekt uppfyllde förhandskriterierna för deltagande i anbudsförfarandet.

Pressmeddelande 27.3.2019
Anbudsförfarande för trafikens infrastrukturstöd 2019

Energimyndigheten ordnar i september 2019 en konkurrensutsättning för stöd för främjande av utbyggnad av laddnings- och tankningsnätverk för elektriska och gasdrivna fordon. Inlämningstiden för anbuden är 1.9.2019 – 30.9.2019.

Pressmeddelande 13.3.2019
Meddelande om ställande av byggandesäkerhet för premiesystemet

En elproducent som godkänns för premiesystemet ska ställa en byggandesäkerhet i enlighet med sitt anbud. Frågor om hur byggandesäkerheten ställs, lämnas och frigörs har behandlats i avisningar för deltagare i som deltar i anbudsförfarandet.

Pressmeddelande 5.3.2019
Tillkännagivande om resultaten i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken

Tillkännagivande om resultaten i anbudsförfarandet för infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken.

Pressmeddelande 25.1.2019
26 anbud i anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi

Energimyndigheten fick sammanlagt 26 anbud i det teknologineutrala anbudsförfarandet om stöd för förnybar energi (premiesystemet). Alla anbud är vindkraft. Anbudens sammanräknade årliga elproduktion är drygt 4 terawattimmar. Anbud kan godkännas för högst 1,4 terawattimmar.

Pressmeddelande 4.1.2019