Energimyndigheten

Energimyndigheten är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som övervakar och främjar verksamheten på el- och gasmarknaden, minskandet av utsläpp, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi.

Aktuellt

Handelssektorn har en betydande potential för utnyttjande av spillvärme

Enligt en färsk utredning har handelssektorn i Finland nästan en terawattimme outnyttjad spillvärmepotential. Kylenergi från dagligvaruhandelns kylsystem och kylenergi från köpcentrum är de viktigaste spillvärmekällorna.

Pressmeddelande 16.11.2021
Energimyndigheten motsätter sig det svenska stamnätsbolagets ansökan om undantag från fördelning av elöverföringskapaciteten

Energimyndigheten anser att det svenska stamnätsbolaget saknar grund för sin ansökan om undantag från fördelningen av elöverföringskapaciteten vid elområdesgränsen mellan Finland och Sverige år 2022.

Pressmeddelande 12.11.2021
Effektreservlagen förnyas

Effektreservlagen, som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning, förnyas i början av 2022. Ändringarna berör resurstillräcklighet samt ibruktagandet av kapacitetsmekanismer i enlighet med EU-förordningen om den inre marknaden av el.

Pressmeddelande 26.10.2021
Anbudsförfarandet minskade stödanbuden för trafikinfrastrukturen

Åren 2018–2021 genomförde Energimyndigheten ett anbudsförfarande för stödprogram som främjar investeringar i laddnings- och tankstationer för el- och gasbilar. Anbudsomgångarna ordnades fyra gånger. I anbudsförfarandet konkurrerade tankstationer för biogas samt laddningsstationer för fordon och kollektivtrafik om stödet i sina egna teknologigrupper. Anbudsförfarandet omfattade 17 miljoner euro, varav 14,5 miljoner euro beviljades.

Pressmeddelande 6.10.2021
Energimyndigheten har fastställt ändringarna i tillsynsmetoderna för eldistribution

Ändringarna i elmarknadslagen trädde i kraft den 1 augusti 2021 och Energimyndigheten började uppdatera tillsynsmetoderna för eldistribution baserat på dem. Lagändringarna gav Energimyndigheten nya verktyg med hjälp av vilka man kan påverka utvecklingen av överföringspriserna utan att äventyra utvecklingen av sådana leveranssäkra och intelligenta elnät som det moderna samhället förutsätter. Myndigheten har nu fastställt hur tillsynsmetoderna för eldistribution ska ändras för enhetspriser, rimlig avkastningsgrad och incitament för leveranssäkerhet från och med den 1 januari 2022.

Pressmeddelande 4.10.2021
Avgörandet av unionens domstol bekräftar även Energimyndighetens oberoende

Ett beslut som nyligen fattats av Europeiska unionens domstol understryker nättillsynsmyndigheternas oberoende av nationell politisk makt. Domstolens avgörande om Europeiska kommissionen och Förbundsrepubliken Tyskland utgör en riktlinje för hela Europeiska unionen. Beredningen av lagstiftningen om internprissättning visade att oberoendet för de nationella myndigheterna ska säkerställas, även i Finland.

Pressmeddelande 30.9.2021
Energimyndigheten beredde rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifter för el

Energimyndigheten har tillställt arbets- och näringsministeriet rekommendationer om harmonisering av nättjänstavgifternas struktur i distributionsnätsverksamheten. Promemorian har sammanställts för fortsatt beredning av lagstiftningen. Harmoniseringen förbättrar nättjänsternas kundorientering.

Pressmeddelande 30.9.2021
De nordiska länderna sparar en hel del energi genom ekodesign och energimärkning – avslöjar verktyget Nordcrawl

En studie som genomfördes inom det nordiska samarbetsprojektet Nordsyn och med verktyget Nordcrawl visade att ekodesign och energimärkning ger stora energibesparingar i de nordiska länderna. Enligt studien förväntas Finland årligen spara 83 TWh primärenergi 2030. Finland hade de största årliga besparingarna i Norden.

Pressmeddelande 27.9.2021
Nya krav på cirkulär ekonomi och energieffektivitet på smarttelefoner och surfplattor

Smarttelefoner och surfplattor får energimärkningar och krav på ekodesign som omfattar bl.a. produkternas reparerbarhet, demonterbarhet, hållbarhet och återvinningsbarhet. Beredningen av den egentliga förordningen på basis av en förstudie har inletts.

Pressmeddelande 2.9.2021
Energimyndigheten fastställde servicevillkoren för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Energimyndigheten har fastställt villkoren för det centraliserade informationsutbytet om stamnätsinnehavarens elhandel, dvs. datahub-villkoren. Fingrid Datahub Oy erbjuder en tjänst för centraliserat informationsutbyte på villkor som fastställts av Energimyndigheten från och med den 21 februari 2022.

Pressmeddelande 25.8.2021