Kuuleminen käytönpalautuksen kannalta merkittävistä verkonkäyttäjistä ja niille ehdotetuista toimenpiteistä

13.5.2019 13.33
Tiedote

Kantaverkonhaltija Fingrid Oyj on asetuksen (EU) 2017/2196 sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä mukaisesti toimittanut Energiaviraston vahvistettavaksi luettelon käytönpalautuksen kannalta merkittävistä verkonkäyttäjistä sekä luettelon toimenpiteistä, jotka näiden merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava.

Ehdotuksessa Fingrid Oyj on esittänyt seuraavia toimijoita merkittäviksi verkonkäyttäjiksi:

a) Olemassa olevista ja uusista asetuksen (EU) 2016/631 mukaisista tyypin D voimalaitoksista ne, joiden teho on yli 30 MW; ja

b) Sellaiset jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa olevat sähköasemat, joiden kautta kohdan 1 (a) mukaiset voimalaitokset liittyvät kantaverkkoon.

Toimenpiteiksi, jotka merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava, Fingrid Oyj on esittänyt seuraavaa:

a) ER asetuksen 23 artiklan 4 (c) kohdan mukaisesti määriteltyjen merkittävien verkonkäyttäjien tulee toteuttaa 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti 24 tunnin toimintakyky voimalaitoksillaan sekä sellaisilla jakeluverkoissa ja suurjännitteisissä jakeluverkoissa olevilla sähköasemillaan, joiden kautta merkittäviksi verkonkäyttäjiksi määritellyt voimalaitokset liittyvät kantaverkkoon. Voimalaitosten ja sähköasemien 24 tunnin toimintakyvyn tulee olla toteutettuna ER asetuksen 55 artiklan mukaisesti 18.12.2022 mennessä.

Sähköaseman 24 tunnin toimintakyvyn edellytyksenä on, että ulkoisen sähkönsyötön menetyksen jälkeen:

  • käytönpalautuksen kannalta välttämätön merkittävän verkonkäyttäjän oma puheviestintä toimii vähintään 24 h ajan;
  • sähköaseman mittaus- ja tilatiedot ovat käytettävissä sähköaseman käytöstä vastaavan osapuolen käytönvalvontajärjestelmässä vähintään 24 tunnin ajan;
  • suurhäiriön jälkeisen käytönpalautuksen kannalta tarpeellisten kytkinlaitteiden kauko-ohjaus tulee olla mahdollista vähintään 24 tunnin ajan; ja
  • sähköaseman varasähkönsyötön tulee kyetä kattamaan sähköaseman omakäyttö vähintään 24 tunnin ajan siten, että kutakin edellisessä kohdassa määriteltyä käytönpalautuksen kannalta tarpeellista kytkinlaitetta tulee kyetä kauko-ohjaamaan kiinni/auki vähintään 6 kertaa.

Voimalaitoksen 24 tunnin toimintakyvyn edellytyksenä on, että ulkoisen sähkönsyötön menetyksen jälkeen:

  • Voimalaitoksen käynnistämisen sekä pätö- ja loistehon säädön tulee olla mahdollista vähintään 24 tunnin ajan; ja
  • Voimalaitoksen verkkoon tahdistamiseen tarvittavien kytkentöjen tulee olla mahdollisia vähintään 24 tunnin ajan.

b) ER asetuksen 23 artiklan 4(c) kohdan mukaisesti määritellyillä merkittävillä verkonkäyttäjillä on oltava 41 artiklan 1 kohdan mukaisesti käytössään ääniviestintäjärjestelmä, jonka laitteet on riittävästi varmennettu ja jolla on riittävät varasähkönsyöttöjärjestelyt, jotta käytönpalautussuunnitelman edellyttämä tiedonvaihto on mahdollista vähintään 24 tunnin ajan, jos sähkön syöttö ulkoisesta sähköjärjestelmästä loppuu kokonaan tai jos jokin ääniviestintäjärjestelmän yksittäinen laite vikaantuu. Ääniviestintäjärjestelmän varmennuksineen tulee olla toteutettuna ER asetuksen 55 artiklan mukaisesti 18.12.2022 mennessä.

  • Merkittävän verkonkäyttäjän tulee käyttää ääniviestinnässä Fingridin suuntaan sellaista yllä mainitut vaatimukset täyttävää ääniviestintäjärjestelmää, joka on käytössä myös Fingridillä.
  • Merkittävän verkonkäyttäjän tulee käyttää oman 24 tunnin toimintakykynsä ja käytönpalautuksen varmistamiseen tarvittavassa ääniviestinnässä yllä mainitut vaatimukset täyttävää ääniviestintäjärjestelmää.

Huom! Ehdotuksessa esitetystä huolimatta jakeluverkonhaltijat eivät ole asetuksen tarkoittamalla tavalla merkittäviä verkonkäyttäjiä, jotka Energiavirasto vahvistaa.

Ennen asian ratkaisemista Energiavirasto antaa mahdollisuuden lausua asiasta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.5.2019 mennessä osoitteeseen [email protected] sekä kopiona [email protected]

Fingrid Oyj:n ehdotus

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot