Kuuleminen järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittävistä verkonkäyttäjistä ja niille ehdotetuista toimenpiteistä

13.5.2019 13.45
Tiedote

Kantaverkonhaltija Fingrid Oyj on asetuksen (EU) 2017/2196 sähköverkon hätätilaa ja käytönpalautusta koskevasta verkkosäännöstä mukaisesti toimittanut Energiaviraston vahvistettavaksi luettelon järjestelmän varautumissuunnitelman kannalta merkittävistä verkonkäyttäjistä sekä luettelon toimenpiteistä, jotka näiden merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava.

Ehdotuksessa Fingrid Oyj on esittänyt seuraavia toimijoita merkittäviksi verkonkäyttäjiksi:

  • Suoraan kantaverkkoon liittyneet sähkönkuluttajat.
  • Olemassa olevista ja uusista asetuksen (EU) 2016/631 mukaisista tyypin C ja D voimalaitoksista ne, joiden teho on yli 10 MW.

Toimenpiteiksi, jotka merkittävien verkonkäyttäjien on toteutettava, Fingrid Oyj on esittänyt seuraavaa:

  • Tehonvajaussuojauksen toteuttaminen suoraan kantaverkkoon liittyneiden sähkönkuluttajien kulutuskohteissa osana ER asetuksen 15 artiklan mukaista automaattista alitaajuussuojausjärjestelmää. Tehonvajaussuojaus tulee olla toteutettuna ER asetuksen 55 artiklan mukaisesti 18.12.2022 mennessä.
  • (Tehonvajausuojauksen lisäksi Fingrid Oyj on järjestelmän varautumissuunnitelmassa esittänyt toisen merkittävien verkonkäyttäjien toteutettavan toimenpiteen: ”Automaattinen ylitaajuussuojausjärjestelmä siten kuin se on kuvattu tämän suunnitelman kappaleessa 12. Tämä on toteutettava 18.12.2019 mennessä.”)

Ennen asian ratkaisemista Energiavirasto antaa mahdollisuuden lausua asiasta. Lausunnot pyydetään toimittamaan 31.5.2019 mennessä osoitteeseen [email protected] sekä kopiona [email protected]

Fingrid Oyj:n ehdotus

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot