SÄHKÖ- JA MAAKAASUMARKKINAT

Tehokkaasti toimivat sähkö- ja maakaasumarkkinat mahdollistavat energian korkean toimitusvarmuuden sekä kohtuulliset ja kilpailukykyiset hinnat.

Energiavirasto valvoo, että Suomen sähkö- ja maakaasumarkkinat toimivat energialainsäädännön mukaisesti ja kehittää kestävällä tavalla kansallisia, alueellisia sekä Euroopan unionin energiamarkkinoita. Virasto toimii myös energian tukkumarkkinoiden kansallisena valvontaviranomaisena. Lisäksi Energiavirasto valvoo ja kehittää sähkön ja maakaasun toimitusvarmuutta.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Gasgrid Finland Oy täyttää laissa asetetut vaatimukset siirtoverkonhaltijan riippumattomuudesta

Energiaviraston päätöksen mukaan siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:lla ei ole sellaisia kytköksiä maakaasun tai sähkön tuotantoon ja toimittamiseen, jotka voisivat vaarantaa siirtoverkonhaltijan riippumattomuuden maakaasun siirtoverkkotoiminnassa.

Tiedote Sähkö- ja maakaasumarkkinat Tiedote
Energiavirasto nimetään sähköalan riskien varautumisen toimivaltaiseksi viranomaiseksi

Energiavirasto nimetään sähköalan riskeihin varautumista koskevan EU-asetuksen tarkoittamaksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi Suomessa 1.9.2020 alkaen.