Hyppää sisältöön

Kuuleminen järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palveluehdoista muille verkonhaltijoille

Julkaisuajankohta 1.4.2022 11.32
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen palveluehtojen vahvistamisesta. Kuuleminen on avoinna 19.4.2022 saakka.

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan Energiaviraston tulee päätöksellään vahvistaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen ehdot.

Fingrid Datahub Oy on 21.3.2022 virastoon saapuneella sähköpostiviestillä pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen. Virasto on 25.11.2021 vahvistanut Fingrid Oyj:n noudatettavaksi Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen palveluehdot. Fingrid Datahub Oy esittää nyt muutoksia vahvistettuihin ehtoihin. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa rajapistemittausten tietojen luovuttaminen muulle verkonhaltijalle. Muutokset koskevat tiedonvaihtosopimusta eikä  sopimuksen liitteisiin esitetä muutoksia.

Muulla verkonhaltijalla tarkoitetaan näissä ehdoissa verkonhaltijaa, jolla ei ole hallinnassaan jakeluverkkoa, mutta jonka sähköverkossa on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa, sekä kiinteistönhaltijaa, jonka kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen sähköverkko muodostaa mittausalueen, jolla on yhteinen rajapistemittaus jakeluverkon muodostaman mittausalueen kanssa sähkömarkkinalakiin uudelleen säädetyn 75 a §:n (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista
toimenpiteistä HE 116/2021 vp) mukaisesti.

Energiavirasto varaa Fingrid Datahub Oy:n palveluita käyttäville sähkömarkkinaosapuolille ja muille tahoille tilaisuuden lausua Fingrid Datahub Oy:n muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimuksen ehdoista ennen niiden vahvistamista.

Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan Energiavirastoon 19.4.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Lausunnon voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2A, 00530 Helsinki.

Lisätietoja asiassa antaa johtava asiantuntija Suvi Lehtinen (puh. 029 5050 061, [email protected]), sekä lakimies Sari Broman (puh. 029 5050 039, [email protected]).

Muun verkonhaltijan tiedonvaihtosopimus (pdf)
Palvelukuvaus (pdf)
Palvelutasot (pdf)
Testiympäristöt ja niiden vaatimukset (pdf)
Tietoturvavaatimukset Datahub-järjestelmän käytölle (pdf)
Sertifiointipalvelun vaatimukset (pdf)
Osapuolitiedot (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat Sähkö- ja maakaasuverkot