Hyppää sisältöön

Kuuleminen toimittamatta jääneen sähkön arvosta ja luotettavuusstandardista 

7.6.2021 10.57
Tiedote

Energiavirasto varaa sidosryhmille mahdollisuuden kommentoida Energiaviraston ehdotuksia luotettavuusstandardista ja toimittamatta jääneen sähkön arvosta. Kuuleminen on avoinna 18.6.2021 saakka.

Sähkön sisämarkkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/943 25 artiklan mukaisesti jäsenvaltiolla on kapasiteettimekanismeja soveltaessaan oltava käytössään luotettavuusstandardi. Luotettavuusstandardista on käytävä avoimella tavalla ilmi jäsenvaltion tarvittava toimitusvarmuuden taso.

Asetuksen 11 artiklan mukaisesti sääntelyviranomaisen on vahvistettava yksi arvio toimittamatta jääneen sähkön arvosta alueellaan, jos se on tarpeellista luotettavuusstandardin vahvistamiseksi. Arvio on päivitettävä ajan tasalle vähintään joka viides vuosi tai aiemmin, jos merkittävä muutos havaitaan. 

Sekä toimittamatta jääneen sähkön arvon että luotettavuusstandardin on perustuttava 23 artiklan 6 kohdassa säädettyyn menetelmään. Energiavirasto on laskenut arvot toimittamatta jääneen sähkön arvolle ja luotettavuusstandardille energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) vahvistamien laskentamenetelmien mukaisesti.

Luotettavuusstandardin laskentaa varten Energiavirasto tilasi Ramboll Finland Oy:ltä selvityksen markkinoille tulon kustannuksista (liite 3).

Sääntelyviranomaisena Energiavirasto vahvistaa yhden arvion toimittamatta jääneen sähkön arvosta luotettavuusstandardin laskentaa varten. Energiavirasto on ACER:n vahvistaman menetelmän mukaiseen laskelmaan (liite 2) perustuen vahvistamassa toimittamatta jääneen sähkön arvoksi Suomessa 8 000 €/MWh.

Asetuksen 25 artiklan 2 kohdan perusteella jäsenvaltion tai jäsenvaltion nimeämän toimivaltaisen viranomaisen on sääntelyviranomaisten ehdotuksesta vahvistettava luotettavuusstandardi. Luotettavuusstandardi on ilmaistava ”energiavajeen odotusarvona” (EENSRS) ja ”tehovajeen odotusarvona” (LOLERS). Suomessa luotettavuusstandardin vahvistaa valtioneuvosto Energiaviraston ehdotuksesta. Energiavirasto on ACER:n vahvistaman menetelmän mukaiseen laskelmaan (liite 1) perustuen esittämässä työ- ja elinkeinoministeriölle, että valtioneuvosto vahvistaisi Suomessa käytettäväksi luotettavuusstandardiksi LOLERS = 3 h/vuosi ja EENSRS = 1 800 MWh/vuosi.

Energiavirasto varaa mahdollisuuden antaa lausunnon vahvistettavaksi esitettävästä toimittamatta jääneen sähkön arvosta ja luotettavuusstandardista sekä liitteenä olevista muistioista. Lausunnot tulee olla toimitettuna Energiavirastolle 18.6.2021 klo 16:00 sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Viestin yhteyteen tulee kirjata diaarinumero 2195/400/2021.

Mikäli lausunnossa tai sen liitteissä on salassa pidettäväksi katsomianne tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät tiedot selvästi sekä toimittamaan lausunnosta tai sen liitteistä myös sellaisen version, josta salassa pidettävät tiedot on poistettu. 

Lisätietoja asiasta antaa asiantuntija Henri Hämäläinen, [email protected], puh.  029 5050 145.

Muistio: Energiaviraston ehdotus valtioneuvostolle luotettavuusstandardista (pdf)
Muistio: Toimittamatta jääneen sähkön arvo luotettavuusstandardin laskentaa varten (pdf)
Selvitys markkinoille tulon kustannuksista (pdf)

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat