Hyppää sisältöön

Kuuleminen järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi

Julkaisuajankohta 15.2.2024 13.31
Tiedote

Energiavirasto kuulee markkinaosapuolia järjestelyistä sähkön tukkumarkkinan toiminnan tukemiseksi ja suojausmahdollisuuksien parantamiseksi. Lausuntoaika päättyy 15.3.2024.

Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (FCA -suuntaviivat) astui voimaan 17.10.2016. Asetuksen tavoitteena on edistää tehokasta alueiden välistä pitkän aikavälin kauppaa, joka tarjoaa markkinaosapuolille alueiden välisiä pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksia.

FCA -suuntaviivojen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti Energiaviraston tulee tehdä päätöksiä koskien pitkän aikavälin siirto-oikeuksien käyttöönottoa Suomen tarjousalueen rajoilla. Viranomaisten päätösten on perustuttava erilliseen arviointiin sekä markkinaosapuolten kuulemiseen heidän tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille. Siirto-oikeuksien käyttöönottoa koskevat päätökset on koordinoitava tarjousaluerajalla toimivaltaisten viranomaisten kesken ja arviointi tulee tehdä vähintään neljän vuoden välein.

Energiavirasto on vuonna 2021 valmistuneessa arvioinnissa katsonut, että Suomen tarjousalueella ei ole riittäviä suojausmahdollisuuksia sähkön johdannaismarkkinoilla. Energiavirasto ja Ruotsin kansallinen sääntelyviranomainen Energimarknadsinpektionen eivät kuitenkaan päässeet yksimielisyyteen siitä, tulisiko tämän korjaamiseksi pyytää asianomaisia siirtoverkonhaltijoita myöntämään pitkän aikavälin siirto-oikeuksia vai vaihtoehtoisesti varmistamaan, että saataville annetaan muita alueiden välisiä pitkän aikavälin suojausinstrumentteja sähkön tukkumarkkinoiden toiminnan tukemiseksi. Energiavirasto ja Energimarknadsinspektionen pyysivät Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACERia ratkaisemaan asian.

ACER velvoitti siirtoverkonhaltijat 14.9.2022 annetussa päätöksessään (ACER Decision No 12/2022) varmistamaan, että Suomen ja Ruotsin rajoille ei myönnetä siirto-oikeustuotteita, vaan saataville annetaan muita alueiden välisiä pitkän aikavälin suojausinstrumentteja sähkön tukkumarkkinoiden toiminnan tukemiseksi. Fingrid valitti päätöksestä ACERin valituslautakuntaan. ACERin valituslautakunta jätti 24.10.2023 annetulla päätöksellään ACERin alkuperäisen päätöksen asiassa voimaan, minkä jälkeen Fingrid toimitti ACERin päätöksen mukaisen ehdotuksen Energiavirastoon 22.12.2023.

Kuuleminen

Energiavirasto pyytää markkinaosapuolia esittämään näkemyksensä Fingridin esittämistä järjestelyistä, joilla varmistetaan, että sähkön tukkumarkkinoiden tukemiseksi saataville annetaan muita alueiden välisiä pitkän aikavälin suojausinstrumentteja kuin siirto-oikeuksia.

Energiavirasto varaa markkinaosapuolille mahdollisuuden toimittaa lausunto 15.3.2024 asti. Lausunnot voi lähettää sähköpostitse: [email protected] tai postitse: Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Mikäli lausuntoonne tai sen liitteisiin sisältyy liikesalaisuudeksi katsomianne tietoja, pyydämme merkitsemään kyseiset kohdat lausunnostanne sekä toimittamaan lausunnostanne myös sellaisen version, josta liikesalaisuustiedot on poistettu.

Lisätiedot

Energiaviraston markkinat-ryhmä, asiantuntija Jori Säntti, [email protected], puh 029 5050 079.

Fingrid Oyj:n ja Kraftnät Åland Ab:n ehdotus komission asetuksen (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevien suuntaviivojen 30 artiklan 6 kohdan mukaisista järjestelyistä

Perusteludokumentti Fingrid Oyj:n ja Kraftnät Åland Ab:n ehdotuksesta komission asetuksen (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevien suuntaviivojen 30 artiklan 6 kohdan mukaisista järjestelyistä

Kuuleminen Sähkö ja maakaasumarkkinat