Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

23.10.2020 16.06
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 13.11.2020 saakka. 

Siirtopalvelun ehdot

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013)  10 §  edellyttää järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtopalvelua koskevien ehtojen vahvistamista ennen niiden käyttöönottamista. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi päivitetyt siirtopalvelun ehdot, jotka tulisivat voimaan 1.1.2021.  Tällä hetkellä voimassa olevat siirtopalvelun ehdot ovat voimassa 31.12.2020 asti. Gasgrid Finland on lisäksi toimittanut ehtodokumentin, josta on todennettavissa tehdyt päivitykset tällä hetkellä voimassa oleviin siirtopalvelun ehtoihin. 

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelujen ehdoista. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 13.11.2020 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi sekä kopiona buket.yuksel(a)energiavirasto.fi. Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 1951/533/2020.

Lisätiedot: asiantuntija Buket Yüksel, buket.yuksel(a)energiavirasto.fi, puh. 029 5050 150.


Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdot

Maakaasumarkkinalain 100 §:n mukaan Energiavirasto vahvistaa maakaasujärjestelmän ulkomaanyhteyksissä noudatettavat siirtopalvelun ehdot vuodeksi 2021 ennen niiden käyttöönottamista. Vahvistuspäätöksen aineellisoikeudellisesta perustasta säädetään sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 12 §:ssä. Vahvistuspäätös on voimassa vuoden ajan. 

Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi päivitetyt Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismia koskevat ehdot, jotka tulisivat voimaan 1.1.2021.Tällä hetkellä voimassa olevat ehdot ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Energiaviraston on ennen vahvistuspäätöksen antamista neuvoteltava ehdoista maakaasujärjestelmän siirtoverkonhaltijoiden kanssa ja kuultava maakaasualan yrityksiä, loppukäyttäjiä ja muita asiaan liittyviä sidosryhmiä.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään perjantaina 13.11.2020 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi sekä kopiona meri-katriina.pyharanta(a)energiavirasto.fi. Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 1950/533/2020.

Lisätiedot: asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta, meri-katriina.pyharanta(a)energiavirasto.fi, puh. 029 505 0093.

Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot, clean (pdf)
Siirtoverkonhaltijan siirtopalvelun ehdot, track changes (pdf)
Terms and Conditions of BC capacity allocation for 2021, clean (pdf)
Terms and Conditions of BC capacity allocation for 2021, track changes (pdf)
Track changes -tiedostoissa näkyvät kuulemiseen sisältyvät muutosehdotukset voimassa oleviin ehtoihin verrattuna.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat