Hyppää sisältöön

Kuuleminen järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan Gasgrid Finland Oy:n siirtopalvelun ehdoista ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista

22.10.2021 12.47
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelun ja Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista 19.11.2021 saakka.

Siirtopalveluehdot

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 § edellyttää järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan siirtopalvelua koskevien ehtojen vahvistamista ennen niiden käyttöönottamista. Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi päivitetyt siirtopalvelun ehdot, jotka tulisivat voimaan 1.1.2022. Tällä hetkellä voimassa olevat siirtopalvelun ehdot ovat voimassa 31.12.2021 asti. Gasgrid Finland on lisäksi toimittanut ehtodokumentin, josta on todennettavissa tehdyt päivitykset tällä hetkellä voimassa oleviin siirtopalvelun ehtoihin. Vuodesta 2022 alkaen voimassa olevien ehtojen vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä siirtopalvelujen ehdoista. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 19.11.2021 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi sekä kopiona [email protected] Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 3073/533/2021.

Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katso-manne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätiedot:

Asiantuntija Liisa Sinisammal, [email protected], puh. 029 505 0065

Oikeudellinen asiantuntija Anni Kärkkäinen, [email protected], puh. 029 505 0105.

Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdot

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 § edellyttää ylikuormituksen hallintaa ja siirtokapasiteetin jakamista kantaverkossa ja siirtoverkossa koskevien ehtojen vahvistamista ennen niiden käyttöönottamista. Gasgrid Finland on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi päivitetyt Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismia koskevat ehdot, jotka tulisivat voimaan 1.1.2022. Tällä hetkellä voimassa olevat ehdot ovat voimassa 31.12.2021 asti. Vuodesta 2022 alkaen voimassa olevien ehtojen vahvistuspäätös on voimassa toistaiseksi.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden esittää näkemyksiä siirtoverkonhaltijan esittämistä Balticconnectorin kapasiteetinjakomekanismin ehdoista. Energiavirasto kehottaa ehtoja arvioidessaan kiinnittämään huomiota erityisesti ehtodokumentin luvussa 4.1 (Nominations) esitettyihin nominointia koskeviin edellytyksiin, joihin Gasgrid Finland esittää muutoksia. Ehdotettujen muutosten perusteena on pyrkiä välttämään tilanteita, joissa verkonkäyttäjät varaavat kapasiteettiä yli todellisen tarpeen.

Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 19.11.2021 sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo(a)energiavirasto.fi sekä kopiona [email protected] Lausunnot voi toimittaa myös osoitteella Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa on viitattava diaarinumeroon 3050/533/2021.

Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Mikäli lausuntoon tai sen liitteisiin sisältyy tietoja, jotka katsotte salassa pidettäviksi liikesalaisuuksiksi, ne pyydetään merkitsemään selkeästi asiakirjoihin. Tällöin pyydetään toimittamaan lausunnosta ja sen liitteistä myös sellainen versio, josta salassa pidettäviksi katsomanne tiedot on peitetty tai poistettu.

Lisätiedot:

Asiantuntija Liisa Sinisammal, [email protected], puh. 029 505 0065.

Oikeudellinen asiantuntija Anni Kärkkäinen, [email protected], puh. 029 505 0105.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasuverkot