Kuuleminen Gasgrid Finland Oy:n ylläpitämästä kaasumarkkinoiden sääntökäsikirjasta

27.11.2020 11.22
Tiedote

Energiavirasto kuulee sidosryhmiä Gasgrid Finland Oy:n toimittamasta kaasumarkkinoiden sääntökäsikirjasta 16.12.2020 saakka. Päivitetty sääntökäsikirja on tulossa voimaan vuoden 2021 alusta.

Taustaa

Valtioneuvoston asetus maakaasun toimituksen selvityksestä ja mittauksesta (1008/2019) velvoittaa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan ylläpitämään sääntökäsikirjaa, joka koskee tasevastuuta, maakaasun toimitusten selvitystä ja maakaasun toimitusten mittausta maakaasujärjestelmässä (3 §).

Maakaasun toimituksen selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen perustelumuistion mukaan sääntökäsikirja on osa Suomen oikeusjärjestystä. Käsikirjan menettelyt sitovat siten verkonhaltijoita, nesteytetyn maakaasun käsittelylaitteistojen haltijoita ja maakaasumarkkinoiden osapuolia yleisesti edellyttäen, että unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä ei ole annettu sääntökäsikirjasta poikkeavia säännöksiä.
Energiavirasto valvoo sääntökäsikirjan menettelyjen noudattamista osana maakaasumarkkinalakiin perustuvaa normistoa. Sääntökäsikirja on myös osa maakaasumarkkinalain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettuja järjestelmävastuun toteuttamista koskevia ehtoja, joita tällä on oikeus asettaa maakaasujärjestelmän käyttämiselle. Käsikirjaa voidaan soveltaa vasta sen jälkeen, kun Energiavirasto on sen vahvistanut. Käsikirjan vahvistamiseen sovelletaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) 10 §:ssä säädettyä menettelyä.

Kuuleminen

Järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy on pyytänyt Energiavirastoa vahvistamaan päivitetyn sääntökäsikirjan, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Tällä hetkellä voimassa oleva sääntökäsikirja on voimassa 31.12.2020 asti. Voimassa olevaan sääntökäsikirjaan esitetyt muutokset perustuvat maakaasumarkkinoiden avautumisen myötä saatuun kokemukseen. Tämän lisäksi siirtoverkonhaltijan ehtokokonaisuutta on muokattu uudelleen valvontalain (590/2013) 10 §:n 1 momentin 8 kohdan muutoksen perusteella siten, että osa voimassa olevan sääntökäsikirjan ehdoista on ehdotettu siirrettäväksi erikseen vahvistettaviin tiedonvaihdon palvelujen ehtoihin. Nämä tiedonvaihdon palvelujen ehdot tulevat kuultavaksi ja vahvistettavaksi heti, kun Gasgrid Finland Oy toimittaa niitä koskevan vahvistuspyynnön Energiavirastolle.

Energiavirasto varaa asiasta kiinnostuneille sidosryhmille mahdollisuuden lausua kuultavana olevasta sääntökäsikirjasta. Lausunnot on toimitettava Energiavirastoon viimeistään 16.12.2020 sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] (kopiona [email protected]) tai kirjeitse osoitteeseen Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnossa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon 2476/503/2020. 

Lisätiedot: asiantuntija Meri-Katriina Pyhäranta, [email protected], puh 029 5050 093.

Kaasumarkkinoiden sääntökäsikirja 2.0
Kaasumarkkinoiden sääntökäsikirja 2.0_muutokset (muutokset verrattuna voimassa olevaan sääntökäsikirjaan)
Regelhandbok för gasmarknaden 2.0

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat