FCA-suuntaviivojen mukainen kuuleminen: sähkömarkkinaosapuolten tarpeet alueiden välisille suojausmahdollisuuksille

28.1.2021 14.39
Tiedote

Energiavirasto pyytää markkinaosapuolia esittämään näkemyksensä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välisen sähkön hintaeron pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksista, kuuleminen on avoinna 18.2.2021 saakka.

Komission asetus (EU) 2016/1719 pitkän aikavälin kapasiteetin jakamista koskevista suuntaviivoista (FCA -suuntaviivat) astui voimaan 17.10.2016. Asetuksen tavoitteena on edistää tehokasta alueiden välistä pitkän aikavälin kauppaa, joka tarjoaa markkinaosapuolille alueiden välisiä pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksia.

FCA -suuntaviivojen 30 artiklan 1 kohdan mukaisesti Energiaviraston tulee tehdä päätöksiä koskien pitkän aikavälin siirto-oikeuksien käyttöönottoa Suomen tarjousalueen rajoilla. Nämä päätökset on koordinoitava tarjousaluerajalla toimivaltaisten viranomaisten kesken ja päätös tulee tehdä vähintään neljän vuoden välein. Edellinen päätös tehtiin 6.4.2017. Viranomaisten päätösten on perustuttava erilliseen arviointiin sekä markkinaosapuolten kuulemiseen heidän tarpeistaan alueiden välisille suojausmahdollisuuksille.

Kuuleminen

Energiavirasto pyytää markkinaosapuolia esittämään näkemyksensä Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Viron välisen sähkön hintaeron pitkän aikavälin suojausmahdollisuuksista vastaamalla erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

 1. Tarjoavatko sähkön johdannaismarkkinat riittävän hyvät mahdollisuudet hankkia tarvitsemasi suojaukset?
  a. Mikäli suojausmahdollisuudet eivät ole tarpeisiisi nähden riittävät, minkälaisia suojaustuotteita kaipaisit ja miksi?
  b. Mikäli suojausmahdollisuudet eivät ole tarpeisiisi nähden riittävät, koskeeko suojaustarpeesi tiettyä rajayhteyttä?
  c. Mikäli suojausmahdollisuudet ovat tarpeisiisi nähden riittävät hyvät, mitä tuotteita hyödynnät suojauksessasi?
  d. Mikäli suojausmahdollisuudet ovat tarpeisiisi nähden riittävät hyvät, kuvaile miten ja miksi hyödyntämäsi tuotteet vastaavat tarpeitasi?
   
 2. Onko joku muu suojausmahdollisuuksiin liittyvä asia, minkä haluat tuoda esille ja otettavan huomioon päätöstä tehtäessä?


Energiavirasto varaa markkinaosapuolille mahdollisuuden toimittaa lausunto 18.2.2021 asti. Lausunnot voi lähettää sähköpostitse: [email protected] tai postitse: Energiavirasto, Lintulahdenkuja 2 A, 00530 Helsinki. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Mikäli lausuntoonne tai sen liitteisiin sisältyy liikesalaisuudeksi katsomianne tietoja, pyydämme merkitsemään kyseiset kohdat lausunnostanne sekä toimittamaan lausunnostanne myös sellaisen version, josta liikesalaisuustiedot on poistettu.

Lisätiedot
Energiaviraston Markkinat –ryhmä, sähkömarkkina-asiantuntija Jori Säntti, [email protected], puh 029 5050 079 ja johtava asiantuntija Jarno Lamponen, [email protected], puh 029 5050 072.

Kuuleminen Sähkö- ja maakaasumarkkinat